Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1773 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 332.40285 F743n
Hướng dẫn từng bước bạn cần thực hiện để tiến vào thế giới NFT; trình bày chi tiết cách tạo, bán và mua NFT một cách hiệu quả và trực quan; giải thích tại sao NFT lại có giá trị?; giới thiệu lịch sử phát triển NFT; sàn giao dịch NFT; tạo và đúc NFT...
Ký hiệu xếp giá: 330.72 T9262b
Gồm các bài giảng tập chung nghiên cứu các vấn đề: Năng lực về dữ liệu và thông tin khoa học; kiến thức cơ bản; đọc một bài báo khoa học; viết và biện luận; đạo đức, thái độ của nhà nghiên cứu; thực hiện nghiên cứu; kiến thức và kỹ năng nâng cao.
Ký hiệu xếp giá: 332.178 S9722b 2022
Giới thiệu các khái niệm, đặc tính, tính năng của bitcoin và blockchain trong Blockchain 1.0. Trình bày khả năng ứng dụng của Blockchain trong các lĩnh vực khác của cuộc sống như: Hợp đồng, luật pháp ngoài tiền tệ, kinh tế và thị trường, những ứng dụng tăng năng suất và điều phối ngoài tiền tệ,...
Ký hiệu xếp giá: 338.06409597 V6661n 2022
Trình bày những vấn đề của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số: Hạ tầng số và an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, đô thị thông minh, nguồn nhân lực số và kỹ năng lao động mới, khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 332.401071 D182g 2022
Trình bày đại cương về tài chính tiền tệ; tín dụng và lãi suất tín dụng; thị trường tài chính; các tổ chức tài chính trung gian; ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ; tài chính doanh nghiệp; tài chính công; tài chính quốc tế.
Ký hiệu xếp giá: 332.6320711 T6273g 2022
Giới thiệu các nguyên tắc phân tích và lựa chọn chứng khoán thông qua hai dạng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Cung cấp kiến thức cơ bản nhằm xây dựng và đánh giá danh mục đầu tư tối ưu trên nên tảng lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz, mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), mô hình đa nhân...
Ký hiệu xếp giá: 338.4791597 D928v
Cuốn sách gồm những bài viết có liên quan đến hoạt động đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - yếu tố quyết định để kinh tế du lịch Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, vững chắc,...
Ký hiệu xếp giá: 390.09597 P534n
Giới thiệu về gia đình truyền thống của người Việt; tín ngưỡng trong gia đình; tín ngưỡng thờ các vị thần bảo hộ gia đình; lễ tục vòng đời người; kiêng và cấm kỵ trong gia đình người Việt.
Ký hiệu xếp giá: 395.14409597 P534n 2022
Giới thiệu phụ nữ các dân tộc (Kinh, Tày, Dao, Mường, Thái, Nùng, Hmông, Sán Dìu, nhóm Hà Nhì Lô Lô, Brâu, Khơme) ở Việt Nam với các tập tục và nghi lễ.
Ký hiệu xếp giá: 306.8509597 V256h 2022
Trình bày những vấn đề lý luận về văn hoá gia đình, hệ giá trị văn hoá gia đình; nhận diện những biến đổi của văn hoá gia đình, và một số định hướng về xây dựng văn hoá gia đình Việt Nam trong xã hội đương đại.
Đang xem: 6980