Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ
Tài liệu trong : Ngôn ngữ
2031 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 428.34 I61141i
Contents: IELTS listening task types: warm-up exercices, ticking and table filling, map labelling, short answer, matching, multiple choice; IELTS listening practice test; tapescripts; answer key.
Ký hiệu xếp giá: 428.3 I61141i 2017
Contents: IELTS speaking overview & marking criteria, common speaking shortcomings & preparation, typical questions & suggested answers.
Ký hiệu xếp giá: 495.9228 B9321t
Trình bày các khái niệm về văn bản; thực hành phân tích văn bản; thuật lại các nội dung tài liệu khoa học; tạo lập văn bản; đặt câu trong văn bản; dùng từ và chữ viết trong văn bản
Ký hiệu xếp giá: 495.92281 M4675v
Trình bày những vấn đề về cấu tạo từ tiếng Việt hiện đại, ngữ nghĩa học từ vựng; giới thiệu một số vấn đề về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá, đối chiếu ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 425 R128a
Analysing English Sentences continues in this tradition, offering a well-structured introduction to English syntax and contemporary syntactic theory which is supported throughout with learning aids such as summaries, lists of key hypotheses and principles, extensive references, handy hints and...
Ký hiệu xếp giá: 495.681 H675l 2
Sách trình bày những từ ngữ cấp độ N2 của kỳ thi năng lực Nhật ngữ theo từng nhóm chủ đề và cách sử dụng chúng; kỹ năng đọc hiểu, nghe và những từ vựng có ích trong sinh hoạt hằng ngày.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 H675l 2
Sách trình bày những kỹ năng để tìm kiếm thông tin và nắm bắt ý chính, vừa học vừa ôn lại, củng cố thêm kiến thức về những điểm văn phạm mấu chốt - nền tảng cho việc đọc hiểu, như những cách nối câu, đại từ chỉ định, hư từ.
Ký hiệu xếp giá: 495.681 H675l 2 2016
Sách trình bày những kiến thức về ngôn ngữ, Hán tự và những từ được viết bằng Hán tự thường thấy ở những bảng biểu hay những văn bản; kiến thức Hán tự để phục vụ cho phần thi đọc hiểu của kỳ thi năng lực Nhật ngữ theo quy cách mới.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 D211t 2
Sách giới thiệu 15 đề thi ôn luyện năng lực tiếng Nhật, kỹ năng đọc hiểu và ngữ pháp trình độ trung cấp, có kèm phần đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.6834 D211t 2
Sách giới thiệu 17 đề thi ôn luyện năng lực tiếng Nhật, luyện nghe trình độ trung cấp, có kèm phần đáp án.
Đang xem: 236