Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
806 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 1 2013
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 1 (từ chương 1 đến chương 14) này giới thiệu về: Cấu trúc và liên kết; Các liên kết cộng hóa trị phân cực, acid và base; Alkan và hóa học lập thể của chúng; Cycloalkan và hóa học lập thể của chúng;Tổng quan về phản ứng hữu cơ; Alken:...
Ký hiệu xếp giá: 519.5071 N5767N2012
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; điều tra thống kê thu thập thông tin phát triển kinh tế - xã hội và kinh doanh sản xuất dịch vụ; phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê; các chỉ tiêu thống kê mức độ khối lượng của hiện tượng kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 570 C108V
Sách trình bày những nội dung sau: cấu trúc của tế bào tiền nhân và tế bào nhân chuẩn, sự vận chuyển vật chất qua màng; quá trình trao đổi chất trong tế bào, enzym, quá trình hô hấp, quang hợp; vật chất di truyền, quá trình sao chép ADN, di truyền nhiễm sắc thể và ngoài nhiễm sắc thể, biến dị; hệ...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 PH105TH
Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản nhất về các nguyên lý thống kê, phân tổ thống kê, tính một số chỉ tiêu thống kê mô tả và thống kê theo thời gian, dự báo trong thống kê, phân tích chỉ số, khái quát lý thuyết tương quan và hồi quy đơn biến.
Ký hiệu xếp giá: 547.2 PH105TH 2012
Tập 1 trình bày các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xúc tác xanh hay là xúc tác có khả năng thu hồi và tái xử dụng được, các vấn đề liên quan đến dung môi xanh hay là dung môi thân thiện với môi trường. Các dung môi xanh gồm có chất lỏng ion, nước, carbon dioxide siêu tới hạn.
Ký hiệu xếp giá: 540.7 H401H 2012
Nội dung cuốn sách gồm ba phần: hóa học đại cương, hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ. Cuối mỗi bài có câu hỏi và bài tập giúp sinh viên vận dụng và nắm chắc được lý thuyết. Cuối cuốn sách có phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi và bài tập để sinh viên có thể tự kiểm tra kiến thức của mình.
Ký hiệu xếp giá: 546 L250TH
Chủ đề: Hóa học vô cơ
Tập 1 trình bày những khái niệm cơ bản trong hóa học, cấu tạo nguyên tử - hệ thống tuần hoàn các chuyên tố hóa học, liên kết hóa học và cấu tạo nguyên tử, phức chất, cấu tạo vật thể - phân cực ion, nhiệt động hóa học.
Ký hiệu xếp giá: 543 TR120T
Nội dung cuốn sách bao gồm: đại cương về phân tích dụng cụ, đại cương về phân tích quang học, quang học hấp thụ phân tử, quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử, quang phổ huỳnh quang, một số phương pháp quang học khác, phân tích khổi phổ, đại cương về sắc ký, sắc ký khí, sắc ký lỏng, điện di mao...
Ký hiệu xếp giá: 547.2 T665 1 2012
Tổng hợp hữu cơ - tập 1 trình bày các kiến thức cơ sở về cấu trúc phân tử các hợp chất hữu cơ. Giới thiệu các phương pháp điều chế, các phản ứng và ứng dụng tổng hợp của các tác nhân cơ lithi và cơ magie (tác nhân Grignard): phản ứng tạo liên kết C-C sử dụng hóa học enolat, phản ứng Diels - Alder...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 PH105TH
Sách gồm những nội dung chính sau: những nội dung cơ bản về thống kê, phân tổ thống kê, đo lường mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, tương quan và hồi quy tuyến tính, dãy số thời gian, phân tích chỉ số.
Đang xem: 1064