Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2153 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 531.38 Đa-C
Mục lục Chương I: Tóm tắt lý thuyết ứng dụng suất và biến dạng CHương II: Các lý thuyết dẻo CHương III: Các bài toán đơn giản nhất của lý thuyết dẻo Chương IV: Trạng thái đàn dẻo của các chi tiết...
Ký hiệu xếp giá: 547.002 Ph-H
Chương 1: Mở đầu về phức chất Chương 2: Các phương pháp xác định thành phần của phức chất Chương 3: Các phương pháp xác định hằng số bền, hệ số hấp thụ phân tử và diện tích của phức, nghiên cứu cơ...
Ký hiệu xếp giá: 658.4013 Q16.2014
Giáo trình giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất của quản lý chất lượng trong các tổ chức. Nội dung gồm 10 chương: dẫn nhập, tổng quan về chất lượng, quản lý chất lượng, quản lý chất lượng dịch vụ,...
Ký hiệu xếp giá: 378.06 Qu-H
Chương 1: Chất lượng và chất lượng giáo dục đại học Chương 2: Các chỉ số thực hiện và chuẩn mực chất lượng trong giáo dục đại học Chương 3: Một số hình thức dánh giá chất lượng trong giáo dục đại học...
Ký hiệu xếp giá: 628.1 C4678s
This book includes: Completely mixed systems, Incompletely mixed systems, Water-quality enviroments,disolved oxygen and pathogens, Eutrophication and temperature, Chemistry, Toxics.
Ký hiệu xếp giá: 620.106 Th-L
Chương 1: Dòng chảy đều trong lòng dẫn hở Chương 2: Dòng chảy ổn định , không đều thay đổi dần trong lòng dẫn hở Chương 3: Nước chảy Chương 4: Đập tràng và công trình tràn Chương 5: Nối tiếp và tiêu...
Ký hiệu xếp giá: 532 Th-C
Chương 1: Các tính chất cơ bản của chất lỏng Chương 2: Tĩnh học của chất lỏng Chương 3: Động học và động lực học của chất lỏng Chương 4: Sức cảng thủy lực Chương 5: Chuyển động trong ống có áp Chương...
Ký hiệu xếp giá: 620.106 Th-C
Chương 1: Tài nguyên nước & nguồn năng lượng nước Chương 2: Phương pháp khai thác nguồn năng lượng nước Chương 3: Lưu vực và dòng chảy trên lưu vực Chương 4: Hồ chứa và điều tiết dòng chảy Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 668 To-C
Chương 1: Tổng hợp toán phần Cephalosporin Chương 2: Các kháng sinh Cephalosporin Chương 3: Tổng hợp Emetin Chương 4: Tổng hợp Reserpin Chương 5: Tổng hợp Vincamin Chương 6: Tổng hợp Vincadifformin...
Ký hiệu xếp giá: 531.113 3 Tư-H
Chương 1: Nhiệt động học các hiện tượng từ Chương 2: Nghịch từ và thuận từ Chương 3: Sắt từ, phản sắt từ và Feri - từ Chương 4: Dị hướng từ Chương 5: Quá trình từ hóa và đảo từ Chương 6: Cộng hưởng...
Đang xem: 1284