Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
732 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - VĂN BẢN PHÁP QUY 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức bộ máy 3) Kinh tế II - VĂN BẢN CÁ BIỆT 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức nhân sự 3) Kinh tế 4) Giải thể công ty
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - VĂN BẢN PHÁP QUY 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức bộ máy 3) Kinh tế II - VĂN BẢN CÁ BIỆT 1) Tổ chức nhân sự 2) Quản lý đô thị 3) Xếp hạng doanh nghiệp 4) Giải thể công ty
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - VĂN BẢN PHÁP QUY 1- Tổng hợp 2- Nội chính xã hội 3- Kinh tế 4- Quản lý đô thị II - VĂN BẢN CÁ BIỆT 1- Tổ chức bộ máy 2- Tổ chức nhân sự 3- Quản lý đô thị 4- Giải thể công ty
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - Văn bản pháp quy 1) Quản lý đô thị II - Văn bản áp dụng pháp quy 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức bộ máy 3) Tổ chức nhân sự 4) Quản lý đô thị 5) Xếp hạng doanh nghiệp
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - VĂN BẢN PHÁP QUY 1- Tổng hợp 2- Nội chính xã hội 3- Kinh tế 4- Quản lý đô thị II - VĂN BẢN CÁ BIỆT 1- Tổ chức bộ máy 2- Tổ chức nhân sự 3- Quản lý đô thị 4- Xếp hạng doanh nghiệp 5- Giải thể công...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - VĂN BẢN PHÁP QUY 1- Tổng hợp 2- Nội chính xã hội 3- Kinh tế 4- Quản lý đô thị II - VĂN BẢN CÁ BIỆT 1- Tổ chức bộ máy 2- Tổ chức nhân sự 3- Quản lý đô thị 4- Giải thể công ty 5- Xếp hạng doanh...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - VĂN BẢN PHÁP QUY 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức bộ máy 3) Tổ chức nhân sự 4) Kinh tế 5) Quản lý đô thị II - VĂN BẢN CÁ BIỆT 1) Nội chính văn xã 2) Quản lý đô thị 3) Kinh tế 4) Xếp hạng doanh...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
1. Nội chính văn xã 2. Kinh tế 3. Quản lý đô thị
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
A - Theo thứ tự thời gian B - Theo phạm vi quản lý 1. Lao động 2. Thuế 3. Tổ chức bộ máy 4. Giá 5. Nông nghiệp 6. Lâm nghiệp 7. Điện 8. Giao thông đường bộ 9. Tiết kiệm 10. Thủy sản 11. Tài chánh 12....
Đang xem: 1970