Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2564 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 3 2016
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 3 (từ chương 26 đến chương 34) này giới thiệu về: Các phân tử sinh học: carbohydrate, amino acid, peptid và protein, lipid, acid...
Ký hiệu xếp giá: 547 TR120M
Tập 1 bao gồm các nội dung sau: đại cương về hóa hữu cơ: trình bày một số cơ sở lý thuyết của môn học như liên kết hóa học trong các hợp chất hữu cơ, hiệu ứng điện tử, đồng phân, phân loại và cơ chế...
Ký hiệu xếp giá: 547 TR120M
Tập 2 này trình bày về các hóa chức hữu cơ, về cấu tạo, danh pháp, đồng phân, các phương pháp điều chế chính, các tính chất vật lý và hóa học, các chất điển hình được ứng dụng trong hóa học, đời sống...
Ký hiệu xếp giá: 547.04 Ho-S
1. Chuyện ngựa hồng, máu xanh và lá cây màu đỏ 2. Cầu vồng thấy được và không thấy được 3. Electron trả lời về màu sắc 4. Cấu tạo phân tử và màu sắc 5. Màu sắc phục vụ con người 6. Đại số học và sự...
Ký hiệu xếp giá: 547 TR120TH
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết hóa hữu cơ, ảnh hưởng của thành phần và cấu tạo đến sự phân bố mật độ điện tử của các nguyên tử trong phân tử, ảnh hưởng của cấu tạo đến cơ chế,...
Ký hiệu xếp giá: 547.076 PH105TH
Cuốn sách gồm có 09 chương, tập hợp chủ yếu các dạng bài tập quan trọng của chương trình Hóa hữu cơ dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật hóa học và được cập nhật từ các tài liệu tham khảo xuất bản...
Ký hiệu xếp giá: 547 Ho-C
Phần 1: Đại cương Phần 2: Hydrocacbon Phần 3: Hợp chất hữu cơ có nhóm chức Phần 4: Gluxit - Protit - Polime - Tơ sợi Phần 5: Xác định công thức cấu tạo chất hữu cơ Phần 6: Câu hỏi giáo khoa tham khảo
Ký hiệu xếp giá: 547.028 Ho-C
Kỹ thuật an toàn thí nghiệm hóa hữu cơ Bài 1: Phản ứng sulfo hóa Bài 2: Phản ứng nitro hóa Bài 3: Phản ứng este hóa Bài 4: Phản ứng thủy phân dầu thực vật Bài 5: Phản ứng acetyl hóa amin tơm Bài 6:...
Ký hiệu xếp giá: 547.2 TR120TH
Nội dung chính của quyển sách bao gồm: kỹ thuật thí nghiệm hữu cơ, các phản ứng tổng hợp hữu cơ, ba chuyên đề tổng hợp hữu cơ, phân tích các hợp chất hữu cơ.
Ký hiệu xếp giá: 547.2 Mo-C
Chương 1: Mở đầu về cấu trúc phân tử hữu cơ và hiệu ứng cấu trúc Chương 2: Một số khái niệm về phản ứng hữu cơ Chương 3: Phản ứng của Hyđrocacbon no và Hyđrocacbon thơm Chương 4: Phản ứng của...
Đang xem: 3141