Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
36 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 341.753 R5149
Brief Contents: The International Legal Environment; Contracting in the Global Market; U.S Policies on Global Trade; Regulatory Issues in Global Trade
Ký hiệu xếp giá: 658.84 C246
This book lays out a Framework for building a successful program for managing global accounts. They highlight the critical success factors necessary for a global account program to satisfy the needs...
Ký hiệu xếp giá: 658.1599 M9615
Brief Contents: The International Financial Environment; Foreign Exchange Markets; Measuring and Managing Foreign Exchange Exposure; Financing the Global Firm; Foreign Investment Decisions; Managing...
Ký hiệu xếp giá: 428.24 O985 2006
This book includes topics: Offices and personnel; Entertainment and Dining out; General business and finance; Housing and Property; Travel; Technical areas; Health and everyday English.
Ký hiệu xếp giá: 658.3 M537
This book includes: The context of IHRM: context, culture and strategy; Identifying, Selecting and management the global workforce; Training, performance management, appraisal and compensation issues...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 T2384
Sách cung cấp một số câu hỏi luyện tập được sắp xếp theo dạng câu hỏi nhằm giúp bạn luyện tập các chiến lược và kỹ thuật làm bài thi TOEIC. Bên cạnh đó, sách cung cấp hai bài thi thực hành mô phỏng...
Đang xem: 645