Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1073 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-N
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư ngắn hạn Chương 3: Hạch toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước Chương 4: Hạch toán...
Ký hiệu xếp giá: 657.839V986k 2020
Trình bày tổng quan về kế toán tài chính trong doanh nghiệp; kế toán hoạt động mua bán hàng hoá trong nước; kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ khách...
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-C
Chương I: Lý luận chung về kế toán quốc tế Chương II: kế toán theo các hình thức đầu tư Chương III: Hợp nhất doanh nghiệp Chương IV: Báo cáo tài chính hợp nhất khi mua tài sản Chương V: Lập báo cáo...
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-N
Chương 1: Hạch toán tài sản cố định Chương 2: Hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ Chương 3: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 4: Hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản...
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-N
Chương 1: Hạch toán lưu chuyển hàng hóa nội thương Chương 2: Hạch toán lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu Chương 3: Hạch toán kinh doanh dịch vụ bưu điện Chương 4: Hạch toán kinh doanh dịch vụ du lịch
Ký hiệu xếp giá: 657.48P535K1
Nội dung cuốn sách tập trung vào lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ. Nội dung được trình bày trong 8 chương: kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản ứng trước, kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ,...
Ký hiệu xếp giá: 657.48P535K2
Nội dung cuốn sách tập trung vào thương mại, dịch vụ và các thông tin liên quan đến hoạt động dịch vụ, thương mại và các nhà quản lý cần phải có để đưa ra các quyết định kịp thời. Nội dung được trình...
Ký hiệu xếp giá: 657.48P535K3
Nội dung cuốn sách tập trung vào lĩnh vực đầu tư tài chính của công ty và các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư và các nhà quản lý cần phải có để đưa ra các quyết định kịp thời. Nội dung gồm 8...
Ký hiệu xếp giá: 657.48T7721k 1
Phần 1. Các vấn đề cơ bản của kế toán; Phần 2. Các hệ thống kế toán, bộ khung kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế; Phần 3. Kế toán các tài sản không phải trả tiền và nợ phải trả; Phần 4. Kế toán công...
Đang xem: 1192