Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3191 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 338.9071 PH104NG
Quyển sách này bao gồm 9 chương, được chia thành 03 phần: Phần I ( từ chương 1 đến chương 4): Những vấn đề lý luận về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Phần này tập trung nghiên cứu bản chất, nội...
Ký hiệu xếp giá: 338.9 NG527TR
Giáo trình này đề cập đến các chủ đề phát triển mang tính thời sự như: chuỗi các lý thuyết tăng trưởng mới và nguồn gốc tăng trưởng vào những thập niên trước và sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu...
Ký hiệu xếp giá: 338.9 PH105TH
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: những khái niệm cơ bản, phát triển kinh tế hiện đại - các nước phát triển và đang phát triển, các lý thuyết và mô hình phát triển kinh tế, các yếu tố quyết...
Ký hiệu xếp giá: 338.9 V500TH
Quyển sách này bao gồm 04 phần với những nội dung chính như sau: Những vấn đề lý luận chung; Các nguồn lực tăng trưởng kinh tế; Các chính sách phát triển kinh tế; Đường lối phát triển kinh tế Việt...
Ký hiệu xếp giá: 339.509 5 NG450X
Sách gồm các nội dung chính sau đây: bối cảnh quốc tế và khu vực tác động tới sự phát triển kinh tế khu vực Đông Bắc Á; những xu hướng phát triển chủ yếu; tác động tới Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 338.1095978 L6799p
Sách trình bày những vấn đề sau: cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp; thực trạng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ; phương hướng và...
Ký hiệu xếp giá: 331.129 597 TK
Phần 1: Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại Phần 2: Kinh tế tri thức Phần 3: Các nước lãnh thổ hướng tới kinh tế tri thức Phần 4: Kinh tế tri thức và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở...
Ký hiệu xếp giá: 339.551 O-200D
Cuốn sách cung cấp một bức tranh toàn cảnh về một hiện tượng kinh tế của Thế kỷ 21, sự phát triển của Trung Quốc tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm cả những nước phát triển cũng như...
Ký hiệu xếp giá: 338.922072 F543T
Trợ cấp tiền mặt có điều kiện (CCT) là các chương trình trợ cấp tiền mặt, thường là trợ cấp cho các hộ nghèo, với điều kiện họ phải đầu tư phát triển vốn con người cho con cái mình theo yêu cầu được...
Đang xem: 2494