Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2993 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.03 P200A
Cuốn từ điển này cung cấp các thuật ngữ, các phạm trù, khái niệm cơ bản về kinh tế học hiện đại được sắp xếp vần chữ cái tiếng Anh, một số thuật ngữ kinh tế chủ yếu đã được trình bày kết hợp với minh...
Ký hiệu xếp giá: 330.03 T550Đ
Cuốn từ điển này bao gồm những thuật ngữ, khái niệm khoa học cơ bản kinh tế học macsxit và kinh tế học hiện đại.
Ký hiệu xếp giá: 330.1 B200M
Nội dung cuốn sách trình bày phác thảo lịch sử tư tưởng kinh tế kể từ lý thuyết tổng quát của Keynes: Keynes và lý thuyết tổng quát, cuộc cách mạng Keynesian, thắng lợi huy hoàng của chủ nghĩa can...
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Ph-D
Chương 1: Cơ sở áp dụng phương pháp toán học trong quản lý kinh tế Chương 2: Mô hình tương quan, hồi qui và dự báo Chương 3: Quy hoạch tuyến tính và các ứng dụng Chương 4: Quy hoạch động Chương 5: Lý...
Đang xem: 415