Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2781 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.03 T550Đ
Cuốn từ điển này bao gồm những thuật ngữ, khái niệm khoa học cơ bản kinh tế học macsxit và kinh tế học hiện đại.
Ký hiệu xếp giá: 330.1 B200M
Nội dung cuốn sách trình bày phác thảo lịch sử tư tưởng kinh tế kể từ lý thuyết tổng quát của Keynes: Keynes và lý thuyết tổng quát, cuộc cách mạng Keynesian, thắng lợi huy hoàng của chủ nghĩa can...
Ký hiệu xếp giá: 690.029 Ph-D
Chương 1: Cơ sở áp dụng phương pháp toán học trong quản lý kinh tế Chương 2: Mô hình tương quan, hồi qui và dự báo Chương 3: Quy hoạch tuyến tính và các ứng dụng Chương 4: Quy hoạch động Chương 5: Lý...
Đang xem: 719