Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
38 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá:
This is a revised and updated edition of the classic pronunciation title Ship or Sheep?. This new edition of Ship or Sheep?, an accessible intermediate-level pronunciation course in full colour for...
Ký hiệu xếp giá: 428.4N200W
This book includes: Introduction; Build comprehension skills; Build higher-Order reading skills; building literary skills; build vocabulary skills; Put it all together; Get the best score.
Ký hiệu xếp giá: 428.34R300C
CONTENTS Scope and Sequence Introduction Unit 1: The Weekend Unit 2: City Transportation Unit 3: Renting a Car Unit 4: Parties Unit 5: Restaurants Unit 6: Shopping Unit 7: Air Travel Unit 8: Health...
Ký hiệu xếp giá: 428K200L
This book includes: Courses; Examinations; Supplementary material; Reference; English for specific Purposes; Materials for teachers; Reading material.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076T6559 5
Quyển sách bao gồm 30 bài giảng chiến lược được chia thành các chủ điểm cụ thể, rõ ràng như cấu trúc, ngữ pháp, cụm từ, từ vựng ... Các vấn đề được trình bày, phân tích rõ ràng, cụ thể và được minh...
Ký hiệu xếp giá: 428.4T655
Giáo trình này trình bày ngắn gọn các điểm ngữ pháp, từ vựng, cụm từ thường được sử dụng trong thực tế. Giáo trình trình bày các bài đọc mẫu theo các chủ đề khác nhau thường xuất hiện trong bài thi...
Ký hiệu xếp giá: 428.2B853
Contents: Twenty 4-page units featuring key areas, such as Getting the Right Tone, Linking Ideas, Writing Quickly and Simply, Dealing with Difficult Issues and Editing the Language. Each unit...
Ký hiệu xếp giá: 659.2Ce-A
Brief contents Chapter 1 The purposes of pulic relations Chapter 2 How public relations deals with problems and oppportunities Chapter 3 Employee relations Chapter 4 Community relations Chapter 5...
Đang xem: 1212