Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
73 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 337.1H-Lu
Mục lục Phần I: Thương mại quốc tế Chương I: Lý thuyết chuẩn về thương mại quốc tế Chương II: Cân bằng quốc tế với chi phí gia tăng Chương III: Mô hình heckscher- ohlin Chương IV: Lý thuyết về thuế...
Ký hiệu xếp giá: 330.01S1939K1
Chủ đề: Kinh tế học
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản; kinh tế học vi mô: cung, cầu và thị trường sản phẩm; thị trường yếu tố và phân phối thu nhập.
Ký hiệu xếp giá: 330.020 76Ki-L
Mục lục Phần I: bài tập kinh tế lượng Phần II: Hướng dẫn thực hành trên microfit 3.0 để giải các bài tập kinh tế lượng Phần III: Bài tập tổng hợp
Ký hiệu xếp giá: 330.02Ki-D
Chủ đề: Kinh tế lượng
Chương 1: Khoảng tin cậy Chương 2: Kiểm định giả thiết Chương 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn Chương 4: Mô hình hồi quy tuyến tính bội Chương 5: Mô hình phi tuyến và mô hình có hệ phương trình đồng...
Ký hiệu xếp giá: 330.02Ki-T
Chương 1: Kinh tế lượng Chương 2: Lý thuyết phục vụ đám đông Chương 3: Lý thuyết quản lý dự trữ Chương 4: Mô hình cân đối liên ngành Chương 5: Phương pháp sơ đồ mạng
Ký hiệu xếp giá: 330.02Ki-D
Chủ đề: Kinh tế lượng
Chương I: Mô hình nhiều phương Chương II: Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc mô hình LPm, LoGIt, và PROBIT CHương III: Chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian Chương IV: Chuỗi thời...
Ký hiệu xếp giá: 337.1Ki-T
Chương 1: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế Chương 2: Lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế Chương 3: Lý thuyết hiện đại về mậu dịch quốc tế Chương 4: thuế quan một hình thức hạn chế mậu dịch...
Ký hiệu xếp giá: 330.010 76Ki-T
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
PHẦN I: TÓM TẮT LÝ THUYẾT Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia Chương 3: Lý thuyết xác định sản phẩm quốc gia Chương 4: Chính sách tài khoá và ngoại thương...
Ký hiệu xếp giá: 339D561T
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Cuốn sách này đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của kinh tế vĩ mô. sách gồm những nội dung chính sau: khái quát về kinh tế vĩ mô, đo lường sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng cân bằng,...
Ký hiệu xếp giá: 650.13H300N
Cuốn sách này giải thích những nguyên tắc thương lượng; trình bày toàn bộ quá trình thương lượng, bao gồm những thông tin chủ yếu về cách thức xây dựng một chiến lược, tiến hành những nhượng bộ và...
Đang xem: 948