Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
56 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 624.183 4N5768d 2017
Contents: Chapter1. Concept of cast-in-situ rc slab-and-beam systems; Chapter 2. Calculation of cast-in-situ rc one-way slabs; Chapter 3. Design example on cast-in-situ rc one-way slabs.
Ký hiệu xếp giá: 624.183 4B510QU
Cuốn sách này giới thiệu nguyên lý tính toán bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn của Ủy ban Bê tông Châu Âu (CEB) và tiêu chuẩn tính toán của Vương Quốc Bỉ NBN 15 lấy nguyên lý CEB làm cơ sở....
Ký hiệu xếp giá: 624.1834N5768t
Giới thiệu việc tính toán kết cấu liên hợp thép - BTCT theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode 4. Các cấu kiện cơ bản của kết cấu liên hợp thép - BTCT được trình bày chi tiết về quan niệm và phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 624.182N5768t 2017
Cuốn sách giới thiệu việc tính toán kết cấu liên hợp thép - BTCT theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode 4. Các cấu kiện cơ bản của kết cấu liên hợp thép - BTCT: tính toán kết cấu sàn liên hợp, tính toán...
Ký hiệu xếp giá: 624.183 4NG527Đ
Nội dung của quyển sách bao gồm: Nguyên tắc chung về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; số liệu cơ bản để tính toán; tính toán cốt thép dọc cấu kiện chịu uốn; tính toán cốt thép đai của dầm có tiết...
Ký hiệu xếp giá: 692.526 902 959 7Kh-Đ
Đang xem: 837