Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2241 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71Z41
Business Venture is a short business English course for professionals who need to communicate confidently across cultures and countries. Business venture teacher's guide includes: clear teaching...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71B259
Business Venture is a short business English course for professionals who need to communicate confidently across cultures and countries. Business venture workbook includes: consolidation and revision...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71B259
Units: checking in; at a trade fair; schedules; meeting people; in the office; work; appointments; directions and shopping; reservations; requests and offers; socializing; vocabulary check; answer...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71L485
Business Venture teaches students to communicate using American and International English for a range of business situations. The course also helps students who are preparing for the TOEIC test, with...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71B259
Units: checking in; at a trade fair; schedules; meeting people; in the office; work; appointments; directions and shopping; reservations; requests and offers; socializing; vocabulary check; answer...
Ký hiệu xếp giá: 428.1C238
Suitable for intermediate/upper-intermediate learners of English (CEF level B1-B2), Collins Business Vocabulary in Practice presents business words in context and exercises to help you remember them....
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465M395b
The essential book for professionals and students looking to expand their business vocabulary. Bringing learners up to date with the language they need for business today, this book explains words...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71L250H
Cuốn sách sưu tầm và giới thiệu những thành ngữ tiếng Anh thường gặp trong lĩnh vực thương mại, có giải nghĩa tiếng Việt và ví dụ minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465R636
This book is the perfect language tool for intermediate language learners. You'll find all the words you need, defined clearle in full sentences.
Ký hiệu xếp giá: 428.338Đa - D
MỤC LỤC Unit 1: Giới thiệu Unit 2: Tiếp đãi khách Unit 3: Ở tại khách sạn Unit 4: Hẹn gặp Unit 5: Sắp xếp Unit 6: Dẫn đường Unit 7: Đi công tác Unit 8: Sử dụng điện thoại Unit 9: Bố trí lại kế hoạch...
Đang xem: 1396