Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2467 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 572 Ho-D
Chương 1: Cấu trúc phân tử của Enzim Chương 2: Cơ chế hoạt động của Enzim Chương 3: Sự điều chỉnh Enzim trong tế bào Chương 4: Vai trò của các ion kim loại trong hoạt động xúc tác của Enzim Chương...
Ký hiệu xếp giá: 657.45 K17
This book incluces: Comprenensive Cases; Audits of High-Risk Accounts; Internal Control Issues; Ethical Responsibilities of Accountants; Ethical Responsibilities of Independent Auditors; Professional...
Ký hiệu xếp giá: 330.72 K454H
Xác định chính xác được hiệu quả của một chính sách là một công việc phức tạp và khó khăn. Vấn đề này càng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế bất ổn, khi các chính phủ chịu nhiều sức ép phải...
Ký hiệu xếp giá: 657 C289
This book features 75 case studies that have been classified and grouped into 18 topics. All cases are based on actual or realistic business situations drawn from published financial statements,...
Ký hiệu xếp giá: 658.839 73 Ch-M
Phần 1: ĐỀ TÀI NGHÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ "NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG MỸ" Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về tiếp cận với thị trường Mỹ; Chương 2: Thực trạng xuất khẩu của Việt...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 T468
Brief Contents: Concepts and Techniques for Crafting and Executing Strategy; Case: Crafting Strategy in Single - Business Companies, Crafting Strategy in Diversified Companies, Executing Strategy and...
Ký hiệu xếp giá: 650.072 L250C 2012
Cuốn sách trình bày các vấn đề về phương pháp công cụ, nghiệp vụ và kỹ năng nghiên cứu như: Quá trình nghiên cứu kinh doanh, đạo đức trong nghiên cứu kinh doanh, đề xuất và thiết kế nghiên cứu, thu...
Đang xem: 617