Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
38 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657R331
Brief Contents: Introduction to Accounting and Business; Analyzing Transactions; The Adjusting Process; Completing the Accounting Cycle; Accounting for Merchandising Businesses; Inventories; Sarbanes...
Ký hiệu xếp giá: 658.049B8148M
Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để thành công, đồng thới cung cấp những hệ thống và giải pháp giúp bạn quản lý những mạng lưới quan hệ và đội ngũ trên phạm vi toàn cầu. Cuốn sách cũng...
Ký hiệu xếp giá: 658.15L665
This book includes: Supplement: Using Microsoft Excel for Statistical Analysis; Simple Linear Regression and Correlation; Multiple Regression Models.
Ký hiệu xếp giá: 658.11D718
Contents: International Trade: Passport to Success; Import/Export 101; The World Stage: Politics Plays a Role; Trade Routes: Daily Operations; Rituals and Red Tape; Charting Your Trade Route: Market...
Ký hiệu xếp giá: 658.15B855
Contents: introduction to financial management; valuation concepts; strategic investment decisions
Ký hiệu xếp giá: 658.15F4914
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: các báo cáo tài chính, ý nghĩa của các báo cáo tài chính, các khái niệm kế toán quan trọng, cấp vốn hoạt động và phát triển, dự thảo ngân sách, các công cụ...
Ký hiệu xếp giá: 302.35H322
Brief Contens: Small Changes, Big Results; Small Decencies in Action; Building the Decent Ozganization.
Ký hiệu xếp giá: 338.7TK
Phần riêng về các công ty Các công ty có trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Các công ty có trách nhiệm vô hạn
Đang xem: 1404