Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
984 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.91 TK
Chương 1: Tính minh bạch trong các báo cáo tài chính Chương 2: Quy định chung về việc lập và trình bày các báo cáo tài chính Chương 3: Trình bày các báo cáo tài chính Chương 4: Hàng tồn kho Chương...
Ký hiệu xếp giá: 657.3 T858
Contents: Introduction to Financial Accounting; Measuring and Evaluating Financial Position and Financial Performance; The Double-entry System; Record - Keeping; Revenue and Expense Recognition in...
Ký hiệu xếp giá: 657.3 PH105Đ
Sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính, đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích, đánh giá khái quát tình hình tài chính, phân tích cấu trúc...
Ký hiệu xếp giá: 657.102 Ha-L
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư ngắn hạn Chương 3: Hạch toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước Chương 4: Hạch toán...
Ký hiệu xếp giá: 657.395 97 Ha-V
Phần 1: Hướng dẫn hạch toán kế toán Phần 2: Các hình thức và phương pháp ghi sổ kế toán Phần 3: Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
Ký hiệu xếp giá: 657.3 V400V 2011
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: tổng quan về hệ thống báo cáo kế toán; chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán klieen quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp; hệ thống báo cáo tài chính...
Ký hiệu xếp giá: 657.3 V400V 2009
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: tổng quan về hệ thống báo cáo kế toán; chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán klieen quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp; hệ thống báo cáo tài chính...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 285 H561D
Nội dung cuốn sách gồm có: sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán, tổ chức cơ sở dữ liệu kế toán trên excel, thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trên excel theo hình thức "nhật ký sổ cái"...
Ký hiệu xếp giá: 657.2 H957
Tổng quan về lập sổ kế toán theo hình thức nhật ký - sổ cái, nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ và hình thức sổ kế toán trên máy vi tính. Hướng dẫn thực hành kế toán trong doanh nghiệp...
Ký hiệu xếp giá: 657.307 PH105Đ 2014
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về báo cáo tài chính; tổng quan về phân tích báo cáo tài chính của công ty; các phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yếu trong phân tích báo cáo tài chính; phân tích...
Đang xem: 1046