Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1025 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 14 bao gồm hai nội dung chính sau: Các văn kiện của TW Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các văn kiện của Quân uỷTW , TW Cục Miền Nam và các Liên khu uỷ,khu uỷ.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 15 bao gồm những nội dung sau: - Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện mật của BCH TW Đảng, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Báo cáo quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hội nghị TW lần thứ 6...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 16 bao gồm những nội dung sau: - Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện mật của BCH TW Đảng Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, lần thứ 8. - Nghị quyết, Chỉ thị...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 17 bao gồm hai nội dung chính sau: Văn kiện Hội nghị TW lần thứ 9, lần thứ 10, lần thứ 11; Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Một số bài viết, bài phát biểu của...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 18 bao gồm những nội dung sau: - Văn kiện Hội nghị TW lần thứ 12, lần thứ 13, Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư. Một số bài viết , bài phát biểu của Chủ tịch Hồ...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 19 bao gồm những nội dung sau: - Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Báo cáo, Thông báo... của Trung ương; Một số bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Văn kiện của Xứ uỷ Nam Bộ, Liên khu uỷ IV...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 20 gồm những nội dung chính sau: Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Báo cáo, Thông báo, Điện của BCH TW, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư; Nghị quyết, Báo cáo của Xứ uỷ Nam Bộ, Liên khu uỷ V , Khu uỷ Việt...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 21 bao gồm những nội dung sau: - Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Báo cáo, Thông báo, Lời kêu gọi của Đại hội Đảng toàn quốc, BCH TW, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Một số bài phát biểu của Chủ tịch...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 22 bao gồm những nội dung: Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Thông báo, Điện, Báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh , Bí thư thứ nhất Lê Duẩn và kết luận hội nghị BCH TW Đảng, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 23 gồm những văn kiện của Đảng ban hành năm 1962, là năm Đảng lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, và thực hiện đấu tranh thống nhất nước nhà theo đường lối Đại hội đại biểu toàn...
Đang xem: 226