Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1058 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 959.7H100V
Cuốn sách ghi chép toàn bộ hệ thống lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một cách ngắn gọn. Ngoài ra, sách còn giới thiệu một số danh nhân, anh hùng dân tộc và...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597V400PH
Sách sưu tầm giới thiệu các truyền thuyết dân gian về cuộc kháng chiến chống Pháp ở đất Gia Định xưa, sau được gọi là Nam Kỳ lục tỉnh, giờ là các tỉnh thành Nam Bộ - miền đất trải dài từ lưu vực sông...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 2 năm 1930, phản ánh sự ra đời và hoạt động của Đảng trong cao trào cách mạng đầu tiên của lịch sử Việt Nam hiện đại.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 10 bao gồm những nội dung sau: - Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Điện của BCH TW Đảng, Ban Thường vụ TW, Xứ uỷ, Các Khu uỷ. Thư , Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tài liệu của Xứ uỷ, Các Khu...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 11 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1950- năm cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tiến công và phản công. Tập này gồm 83 văn kiện.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 12 bao gồm hai nội dung chính sau: - Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II , Văn kiện Hội nghị BCH TW lần I và lần II , các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri của BCH TW Đảng và lời kêu gọi...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 13 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1952, có 80 tài liệu gồm các Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Điện của BCH TW Đảng, Ban Thường vụ TW ; Trung ương Cục, Các Khu uỷ Thư , Bài nói...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 14 bao gồm hai nội dung chính sau: Các văn kiện của TW Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các văn kiện của Quân uỷTW , TW Cục Miền Nam và các Liên khu uỷ,khu uỷ.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 15 bao gồm những nội dung sau: - Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện mật của BCH TW Đảng, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Báo cáo quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hội nghị TW lần thứ 6...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 16 bao gồm những nội dung sau: - Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện mật của BCH TW Đảng Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7, lần thứ 8. - Nghị quyết, Chỉ thị...
Đang xem: 1753