Thư viện Lạc Hồng
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1665 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 330.01519G434t 2019
Chủ đề: Toán kinh tế
Trình bày lý thuyết về phương pháp mô hình toán kinh tế và các mô hình tối ưu tĩnh, mô hình cân bằng tĩnh, mô hình động trong kinh tế.
Ký hiệu xếp giá: 320.60711G434t 2019
Trình bày những nguyên lý cơ bản của chính sách công và một số chính sách công cơ bản như chính sách tài chính, chính sách tiền tệ - tín dụng, chính sách cơ cấu kinh tế, chính sách kinh tế đối ngoại, chính sách khoa học công nghệ, chính sách quản lý nguồn nhân lực và việc làm, chính sách giáo dục,...
Ký hiệu xếp giá: 343.597087B152g 2019
Khái quát chung về pháp luật kinh doanh quốc tế; hợp đồng kinh doanh quốc tế; hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế; một số hợp đồng phổ biến trong đầu tư quốc tế; giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế.
Ký hiệu xếp giá: 380.1G434t 2019
Trình bày đối tượng, bản chất, lí thuyết thương mại, quá trình hình thành và phát triển thương mại ở nước ta, hệ thống quản lí nhà nước về thương mại, cơ chế chính sách quản lý nhà nước về thương mại, hệ thống các công cụ quản lý thương mại, chiến lược và kế hoạch thương mại trong nền kinh tế quốc...
Ký hiệu xếp giá: 332.6D235t 2019
Giới thiệu khái quát về môi trường đầu tư; phân tích các lớp tài sản và các công cụ tài chính; các chứng khoán được giao dịch như thế nào; quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư khác; nghiên cứu sự rủi ro, tỷ suất sinh lợi và dữ diệu quá khứ; phân bổ vốn cho các tài sản rủi ro; danh mục rủi ro tối ưu;...
Ký hiệu xếp giá: 378.170281C8519
Starting college -- Identifying your skills -- Intelligence and learning -- The C.R.E.A.M. strategy for learning -- Reading, note-taking, and referencing -- E-learning, technology and personalized learning -- Critical analytical thinking -- Memory -- Test-taking -- Group work and presentation --...
Ký hiệu xếp giá: 302.35C9716
Contents: general introduction to organization development, the nature of planned change, the organization development practitioner, the process of organization development, diagnosing, collecting, analyzing and feeding back diagnostic information, designing interventions, managing change,...
Ký hiệu xếp giá: 342.597 06G434 2018
Cuốn sách gồm 23 chương, kết cấu thành 5 phần: Những vấn đề chung về luật hành chính Việt Nam; Chủ thể của luật hành chính Việt Nam; Hình thức và phương pháp quản lý nhà nước; Cưỡng chế hành chính; Kiểm soát đối với hoạt động quản lý nhà nước.
Ký hiệu xếp giá: 343.5970721G434 2018
Giáo trình này gồm hai phần: phần thứ nhất: pháp luật về cạnh tranh; phần thứ hai: pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại. Phần thứ nhất trình bày các nội dung cơ bản của pháp luật cạnh tranh Việt Nam. Phân thứ hai trình bày về các phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án...
Ký hiệu xếp giá: 343.59704G434 2018
Nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm: lý luận chung về thuế Việt Nam; pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ; pháp luật thuế thu vào thu nhập; pháp luật thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản của nhà nước; pháp luật về quản lý thuế.
Đang xem: 1474