Thư viện Lạc Hồng
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1646 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 342.07 G434 2017
Chủ đề: Luật bầu cử
Cuốn sách bao gồm những nội dung sau: Những vấn đề lý luận về bầu cử; vai trò của bầu cử trong nhà nước pháp quyền; mối quan hệ giữa các đảng phái chính trị với bầu cử và hệ thống bầu cử điển hình trên thế giới; chế độ bầu cử Việt Nam từ năm 1945 đến nay; đổi mới chế độ bầu cử Việt Nam trong điều...
Ký hiệu xếp giá: 340.109 597 G 434 2017
Giáo trình này gồm có 9 chương, với các nội dung: Sự hình thành nhà nước Văn Lang - Âu Lạc nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam; Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc; Nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn Ngô-Đinh-Tiền Lê (939-1009); Nhà nước và pháp...
Ký hiệu xếp giá: 343.597072 P534c 2017
Cuốn sách tổng hợp các văn bản pháp luật có liên quan đến vấn đề cạnh tranh như: Những quy định chung; kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; cơ quan quản lý cạnh tranh, Hội đồng cạnh tranh; điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh; điều khoản thi hanh.
Ký hiệu xếp giá: 336.2076 N5766b 2017
Cuốn sách hệ thống hóa bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm theo từng sắc thuế phổ biến ở Việt Nam như: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập các nhân.
Ký hiệu xếp giá: 330.015195 W9132n 1 2017
Chủ đề: Kinh tế lượng
Cuốn sách được đội ngũ học thuật nhiều nhiều kinh nghiệm của khoa Toán - Thống kê dịch từ bản gốc sang tiếng Việt theo cơ chế bản quyền của nhà xuất bản Cengage. Nội dung trình bày gắn với các loại dữ liệu và khởi đầu dữ liệu chéo đơn giản cho đến dữ liệu thời gian và dữ liệu bảng; các giả định hồi...
Ký hiệu xếp giá: 330.015195 W9132n 2 2017
Chủ đề: Kinh tế lượng
Cuốn sách được đội ngũ học thuật nhiều nhiều kinh nghiệm của khoa Toán - Thống kê dịch từ bản gốc sang tiếng Việt theo cơ chế bản quyền của nhà xuất bản Cengage. Giới thiệu mô hình tổng thể và giải thích các tham số tổng thế cần ước lượng; Giới thiệu vấn đề chọn mẫu ngẫu nhiên và mô tả dữ liệu sẽ...
Ký hiệu xếp giá: 302.35 S319o 2017
Contents: defining the structure of culture; what leaders need to know about macro cultures; culture and leadership through stages of growth; assessing culture and leading planned change.
Ký hiệu xếp giá: 343.59707891 L9268 2017
Sách trình bày Luật du lịch đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017.
Ký hiệu xếp giá: 346.597 B6137 2017
Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24/11/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017). Nội dung cuốn sách là phân tích làm rõ nội dung của từng điều luật, bình luận các nội dung tích cực và phù hợp với thực tiễn thực hiện và áp dụng các...
Ký hiệu xếp giá: 345.59702 N5766b 2017
Nội dung cuốn sách Bình luận khoa học phần các tội phạm Bộ luật hình sự năm 2015, phần 2: Các tội phạm, bao gồm 15 chương (từ chương XIII đến chương XXVI) trình bày các điều của bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 về các tội phạm: các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; các tội phạm tính...
Đang xem: 814