Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1842 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 346.59702 T871p 2022
Giới thiệu chung về hợp đồng; phạm vi điều chỉnh và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về hợp đồng; nguồn và nguyên tắc xung đột pháp luật; giao kết và hiệu lực hợp đồng; hợp đồng vô hiệu; hậu quả hợp đồng vô hiệu; thoả thuận và giải thích các điều khoản của hợp đồng; thực hiện hợp đồng và miễn...
Ký hiệu xếp giá: 339 M2789k 2022
Giới thiệu mười nguyên lý của kinh tế học, thị trường vận hành như thế nào, thị trường và phúc lợi, dữ liệu kinh tế vĩ mô, nền kinh tế thực trong dài hạn, tiền và giá cả trong dài hạn, kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở, biến động kinh tế trong ngắn hạn, sáu tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô.
Ký hiệu xếp giá: 338.5 M2789k 2022
Giới thiệu mười nguyên lý của kinh tế học, thị trường vận hành như thế nào, thị trường và phúc lợi, kinh tế học của khu vực công, hành vi của doanh nghiệp và tổ chức ngành, kinh tế học về thị trường lao động và các chủ đề nghiên cứu nâng cao.
Ký hiệu xếp giá: 332.673 N5767g 2022
Giới thiệu hành vi của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment – FDI), bao gồm các chiến lược đầu tư, mô thức đầu tư để từ đó hiểu được bản chất của đầu tư và đánh giá tác động của FDI đến sự tăng trưởng của quốc gia; từ những lợi ích và những đánh đổi mà quốc gia đi đầu tư...
Ký hiệu xếp giá: 345.597 G434t 2
Trình bày các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính; các tội phạm về chức vụ; các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; các...
Ký hiệu xếp giá: 345.597 G434t 2022
Trình bày khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của Luật Hình sự; nguồn và hiệu lực của Luật Hình sự Việt Nam, cấu tạo của bộ Luật Hình sự; tội phạm, trách nhiệm hình sự và cấu thành tội phạm...
Ký hiệu xếp giá: 345.59703 D584b 2022
Bình luận chuyên sâu về các dấu hiệu cấu thành các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong phần thứ hai của Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời nêu ra một số vấn đề vướng mắc trong thực tiễn áp dụng cần tiếp tục hoàn thiện.
Ký hiệu xếp giá: 346.59702 G434t 2022
Gồm nghĩa vụ; khái luận hợp đồng; biện pháp bảo đảm nghĩa vụ; trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ; các quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; các trường hợp bồi thường thiệt hại cụ thể và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Ký hiệu xếp giá: 343.5970721 G434 2022
Trình bày những vấn đề chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh; kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh; tập trung kinh tế và kiểm soát tập trung kinh tế; cơ quan quản lý cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh; tranh chấp thương mại và các phương thức giải...
Ký hiệu xếp giá: 343.59708 G434 2022
Tổng quan về thương nhân, hoạt động thương mại, áp dụng luật đối với hoạt động thương mại, các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại. Trình bày hoạt động mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, trung gian thương mại và một số hoạt động thương mại khác.
Đang xem: 12227