Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
185 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 421 Lu-A
Part 1: Vowels Part 2: Consonants Part 3: Consonants clusters Part 4: Stress and rhythm Part 5: Sounds in connected speech Part 6: Intonation Part 7: Sounds and grammar Part 8: Pronouncing written...
Ký hiệu xếp giá: 421 Ng - H
MỤC LỤC 1. Giới thiệu 2. Sự cấu âm 3. Nguyên âm dài, nhị trùng âm và tam trùng âm 4. Thanh và phụ âm 5. Âm vị 6. Phụ âm xác và âm tắc xác 7. Âm mũi và những phụ âm khác 8. Âm tiết 9. Âm tiết mạnh và...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 15 Ng-V
Chương 1: Dẫn luận Chương 2: Âm tiết Chương 3: Thanh điệu Chương 4: Âm đầu Chương 5: Âm đệm Chương 6: Âm chính Chương 7: Âm cuối Chương 8: Chữ viết
Ký hiệu xếp giá: 421 Ng - A
MỤC LỤC 1. Phần dẫn nhập 2. Nguồn phát sinh ra âm nói 3. Nguyên âm dài, nhị trùng âm và tam trùng âm 4. Âm hữu thanh và phụ âm 5. Âm vị 6. Âm xác và âm tắc xác 7. Âm mũi và những phụ âm khác 8. Âm...
Ký hiệu xếp giá: 421 Ng - H
MỤC LỤC 1. Dẫn nhập 2. Cơ chế phát âm 3. Nguyên âm dài, nhị trùng âm và tam trùng âm 4. Thanh và phụ âm 5. Âm vị 6. Phụ âm xác và âm tắc xác 7. Âm mũi và những phụ âm khác 8. Âm tiết 9. Âm tiết mạnh...
Ký hiệu xếp giá: 421.5 NG527H
Nội dung quyển sách này gồm có: giải thích về Ký hiệu phiên âm và những nhận xét về cách phát âm những nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh; giới thiệu những quy tắc và phương pháp tìm ra chủ âm của...
Ký hiệu xếp giá: 414 R6282p
Contents: the science of speech; making speech sounds; classifying speech sounds; tone and tone languages; suprasegmentals; acoustics of speech sounds; sounds in systems; connected speech and...
Ký hiệu xếp giá: 428.1071 L332p
Contents: tuning in to the language; the beat and tune of English (stress, rhythm, and intonation); approaching speech sounds; correcting.
Đang xem: 1451