Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
547 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15 V500TH
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: quản trị tài chính - vai trò và môi trường, báo cáo và phân tích tài chính, lưu chuyển tiền mặt và hoạch định tài chính, giá trị theo thời gian của tiền...
Ký hiệu xếp giá: 320.095 2 Y104A
Nội dung sách gồm: các vấn đề chính trị Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 335.412 Ph-P
Chương 15: Tính phi lý của các thuyết tư sản về cách mạng khoa học kỹ thuật... Chương 16: Quan điểm tư sản và cải lương về quan hệ ruộng đất.. Chương 17: Phê phán các thuyết về chủ nghĩa thực dân mới...
Ký hiệu xếp giá: 658.402 Qu-P
1: Vai trò của công việc văn phòng - Các mục tiêu, môi trường vị trí 2: Quản trị văn phòng - Những nguyên tắc và thực hành 3: Dịch vụ văn phòng và các phương pháp 4: Người trong văn phòng 5: Truyền...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG524M
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Căn bản về rủi ro tài chính và công cụ phái sinh: nhận dạng các loại rủi ro tài chính, các công cụ tài chính phái sinh - công cụ quản lý rủi ro tài...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 N5767Q2007
Quyển sách Quản trị rủi ro tài chính cung cấp những kiến thức hiện đại về các chiến lược phòng ngừa rủi ro thông qua các công cụ phát sinh hiện đại trên thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối,...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527TH
Nội dung chính của sách gồm có: vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính; giá trị thời gian của tiền tệ; phân tích tài chính; hoạch định tài chính; quản trị vốn luân chuyển; ngân sách...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 Qu-C
Phần 1: Dẫn nhập; Phần 2: Phân tích hoạch định tài chính; Phần 3: Quản trị vốn luân chuyển; Phần 4: Quyết định đầu tư dài hạn; Phần 5: Lượng giá và chi phí sử dụng vốn; Phần 6: Nguồn tài trợ...
Ký hiệu xếp giá: 658.15 NG527QU
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: dẫn nhập về quản trị tài chính; phân tích tài chính; kế hoạch tài chính; quản trị vốn lưu động; tài trợ vốn ngắn hạn; giá trị của tiền tệ theo thời gian;...
Đang xem: 1280