Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
830 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465K696b 2
Contents: Greeting visitors; Companies; Occupations; Products; Comparing services; Systems; Messages; Appointments; Meetings; Negotiating; Money; Marketing; Socializing; Presenting information;...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465K696b 3
Contents: Getting in touch; Email; Crossing cultures; Working with others; Performance at work; Human resources; Business media; Communication; Time management; Corporate image; Trading; E-business;...
Ký hiệu xếp giá: 650B783
Contents: part 1: conducting business in the global economy: understanding the fundamentals of business and economics; practicing ethical behavior and social responsibility; competing in the global...
Ký hiệu xếp giá: 005.756H866
THIS BOOK INCLUDES: Part 1: GETTING READY FOR BUSINESS OBJECTS: Introduction to business intelligence; Goals of deploying businessojects; Segmenting your users; Marketing businessojects Part 2: A...
Ký hiệu xếp giá: 808.066651P5582b
Contents: Introduction Unit 1: Jobs and responsibilities Unit 2: Telephoning to make arrangements Unit 3: Organizations Unit 4: Planning ahead Unit 5: Growth and development Unit 6: Problem solving...
Ký hiệu xếp giá: 658.401G428
This book includes: Introduction; Deep Questions; Small Business Tomorrow; How to Make a Business Plan; Marketing; Personnel; Financials; The Ideal Plan; Get Going; Real-World Business Plans.
Ký hiệu xếp giá: 808.066651021C7328b
Contents: Collecting the information; Using graphs and statistics; Selecting and organising the material; Presenting findings; Concluding and recommending; Summarising.
Ký hiệu xếp giá: 808.06665B9798 2007
Contents: 1. Basic training, Organize your thoughts; Analyze your audience; Be clear and concise; Keep it simple; Accentuate the positive; Avoid certain words; Add a personal touch; Tailor your...
Ký hiệu xếp giá: 337Ng-S
Mục lục Chương I: Nhập môn về công ty xuyên quốc gia Chương II: Lý luận chung về công ty XGQ Chương III: Hoạt động của các công ty xuyên quốc gia Chương IV: Công ty xuyên quốc gia Và Việt Nam
Ký hiệu xếp giá: 658.11C119N
Cuốn sách này trình bày, hướng dẫn những bí quyết để thành công trên quá trình khởi nghiệp, từ ý tưởng, lên kế hoạch đến điều hành công ty. Sách gồm những nội dung chính sau: cẩm nang khởi nghiệp, kỹ...
Đang xem: 750