Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
105 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.436 Do-D
Phần 1: Giới thiệu động cơ Điezen Phần 2: Các bộ phận của động cơ Điezen Phần 3: Các hệ thống động cơ Điezen Phần 4: Hệ thống phun nhiên liệu Phần 5: Các hệ thống điện Phần 6: Chạy rà , sử lý và...
Ký hiệu xếp giá: 621.43 Th-X
Bài 1: Giới thiệu Các động cơ Bài 2: Xưởng động cơ và thông tin bảo trì Bài 3: An toàn xưởng động cơ Bài 4: Đệm kin đệm lót và các kiểu nối ghép Bài 5: Các cơ sở của sự vận hành động cơ Bài 6: Điện...
Ký hiệu xếp giá: 004.6 P748
This book includes: business transformation, IT security, and introduction to the firewall; TCP/IP technology for the internet and intranet; threats in networks; elements of a firewall system;...
Ký hiệu xếp giá: 625.76071 L655g 2017
Cuốn sách phân tích nguyên nhân làm suy giảm chất lượng đường sá. Giới thiệu phương pháp điều tra đánh giá tình trạng mặt đường, hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý mạng lưới đường ô tô, các thiết...
Ký hiệu xếp giá: 005.807 Đ115TR
Giáo trình tập trung nhấn mạnh đến một công cụ chính và quan trọng của bảo mật đó là mật mã. Nội dung xuyên suốt giáo trình là các kỹ thuật mật mã và ứng dụng của chúng trong bảo mật thông tin.
Ký hiệu xếp giá: 363.707 1 GI_108TR
Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản bao gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; quản lý môi trường trong xây dựng; ô nhiễm môi...
Ký hiệu xếp giá: 664.028 071 2 TR120NH
Giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản về công nghệ bảo quản và chế biến lương thực, trọng tâm là kỹ thuật bảo quản và sơ chế. Nội dung gồm: nguyên liệu lương thực, các yếu tố gây hư hỏng lương...
Ký hiệu xếp giá: 664.902 071 2 TR120NH
Giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản về công nghệ bảo quản và chế biến các sản phẩm sữa, thịt và cá. Nội dung được trình bày từ khâu nguyên liệu đến kỹ thuật bảo quản và kỹ thuật chế biến.
Ký hiệu xếp giá: 005.8 G94652
This book is intended to provide an introduction to firewalls and other network security components that can work together to creat an in-depth defensive perimeter around a local area network (LAN)....
Ký hiệu xếp giá: 005.8 S5258
This book takes an in-depth look at new concepts and tools and provides Web services assessment methodologies from different perspectives. It will stand out as a complete practical guide for web...
Đang xem: 86