Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
917 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 363.728 F4918
This book includes: Introduction; Institutional issues; Financial management and accouting for wastewater systems; Financing capital improvements; Determination of revenue requirements; Allocating...
Ký hiệu xếp giá: 700 Ho-Q
Phần 1: Hiểu người Mỹ : Họ tin gì, Họ sống như thế nào? Phần 2: Đĩa rau trộn - Sự đa dạng về văn hóa ở Hoa Kỳ Phần 3: Những thể chế đào tạo chính
Ký hiệu xếp giá: 306.0973 D211h
Chủ đề: Hoa Kỳ
Phác họa những nét cơ bản về đất nước, con người, lịch sử, chính trị, kinh tế của Hoa Kỳ.
Ký hiệu xếp giá: 338.762139 H7629
Contents: Go Direct; Provide the Best Value; Ficus Fanatically on Customers; Celebrate Standardization; Have Zero Tolerance for Inventory; Always Adapt, Always Execute; Value Information; Get Others...
Ký hiệu xếp giá: 658.409 B178
Brief Contents: Why Leaders Need to Communicate; Vision; Alignment; Execution; Discipline; Risk; Courage; Results; Teaching Your Own Results-Driven Story.
Ký hiệu xếp giá: 658.3 H918
The Human Resource Enviroment; Acquisition of Human Resources; Assessment and Developmant of HRM; Compensation of Human Resources; Special Topics in Human Resource Management.
Ký hiệu xếp giá: 658.3 H918
This book includes: Thu Human Resource Environment; Assessment and Development of HRM; Compensation of Human Resources; Special Topics in Human Resource Management.
Ký hiệu xếp giá: 658.3 H918
This book includes: The Human Resource Environment; Acquisition and Preparation of Human Resources; Assessment and Development of HR; Compensation of Human Resources; Special Topic in Human Resources.
Ký hiệu xếp giá: 658.3 H918
Brief contens: The Human Resource Environment; Acquisition and Preparation of Human Resources; Assessment and Development of HRM; Compensation of Human Resources; Special Topics in Human Resource...
Ký hiệu xếp giá: 828.03 H353K
Cuốn sách là câu chuyện của một bác sĩ tình nguyện người Mỹ tại Việt Nam nói về tội ác của nước Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam mà hậu quả còn lại đến tận bây giờ. Cuốn sách là một lời kêu gọi...
Đang xem: 1250