Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
988 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 572.8 B4659g 2001
Brief Contents: Introduction to Techniques; cDNA Cloning; Restriction Mapping; Southern Blot; Northern Blot; Subcloning Module; PCR Module; Genomics Module; Protein Expression.
Ký hiệu xếp giá: 576.5 F164g 1999
This book begins with genetics at its most fundamental level: the molecular information encoded in DNA. It takes readers through the transfer of genetic information from DNA to RNA to protein and...
Ký hiệu xếp giá: 576.507 Đ450L
Sách trình bày các vấn đề di truyền học cơ sở, di truyền học phân tử và sự biến đổi gen, hệ gen và tiến hóa.
Ký hiệu xếp giá: 338.4791 G434 2016
Cuốn sách giới thiệu đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ của du lịch văn hóa, kinh nghiệm phát triển du lịch văn hóa trên thế giới và ở Việt Nam. Trình bày các kỹ năng, nghiệp vụ du lịch văn hóa và kỹ...
Ký hiệu xếp giá: 910.9 TR120TH
Chủ đề: Di sản văn hóa
Cuốn sách này giới thiệu các kỳ quan: Kim tự tháp Giza; Đền thờ Actermis; Ngọn hải đăng Alexandria huyền ảo; Tượng thần mặt trời; Vườn treo Baby lon; Đi tìm dấu tích tượng thần Zeus; lăng mộ mausolus...
Ký hiệu xếp giá: 363.8 C5542
The book includes contents: Human population growth: Lessons from demography; Agricultural R&D, productivity, and global food prospects; Development, productivity, and sustainability of crop...
Ký hiệu xếp giá: 570.1 S312H
Quyển sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Sinh học tế bào; Cơ sở di truyền học; Học thuyết tiến hóa của Darwin.
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028 Cellular
Chương 1: Đặc điểm và ứng dụng Chương 2: Tổ chức mạng Chương 3: Tổ chức tín hiệu và báo hiệu Chương 4: Quản lý tài nguyên vô tuyến Chương 5: Thông tin di động số Cellular công nghệ CDMA Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 660.65 T7721t
Nội dung của sách giới thiệu các kỹ thuật cơ bản của công nghệ gen, bao gồm các khái niệm cơ bản về tạo dòng, các kỹ thuật tạo dòng và các kỹ thuật phân tích dòng tái tổ hợp.
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028 Cellular
Chương 1: Đặc diểm mạng thông tin di động số Cellular Chương 2: Mạng Cellular GSM Chương 3: Tính toán mạng Cellular GSM Chương 4: Mạng Cellular CDMA Chương 5: Tính toán mạng Cellular CDMA
Đang xem: 748