Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1051 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34 L8564 2009
Quyển sách trình bày chiến lược làm bài nghe hiểu của New TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 H769
Sách gồm các nội dung sau: 50 câu kiểm tra năng lực; miêu tả hình ảnh; trả lời câu hỏi; đối thoại ngắn; bài nói dài; bài kiểm tra mô phỏng bài thi thực tế; đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Li-B
Chapter 1: Language and Learning Chapter 2: Danger and Daring Chapter 3: Man and Woman Chapter 4: Mysteries Past and Present Chapter 5: Transitions Chapter 6: The Mind Chapter 7: Working Chapter 8:...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 N532
Contents: 10 listening actual test, scripts and answer key and MP3 CD.
Ký hiệu xếp giá: 428.34 H782
Sách dành cho sinh viên chuẩn bị tham gia kỳ thi TOEFL, bao gồm: Phân tích loại câu hỏi và chiến thuật làm bài thi để cung cấp cho sinh viên những thông tin chính về phần Nghe TOEFL cũng như các...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 B6321o
Contents: Environmental Studies; Psychology; Food Science; Visual Art; Life Science; Social Studies; Language and Communication; Technology; Marketing and Advertising; Education; Astronomy;...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 R5162p 1
Contents: Nice to meet you, Could I have your name, please? Tell me about your family, What does she look like? Do you know where it is? What does it look like? See you then! How do I get there? How...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 R5162p 2
Contents: Haven’t we met before? I’ve heard a lot about you, Where can I get this cleaned? Where can I find a clothing store? Could I please speak to Jo? I’m sorry. Her line is busy right now. What...
Ký hiệu xếp giá: 428.34 P9532L
Contents: Part 1: Photograph Descriptions: Introduction, photos focusing on actions, photos focusing on Objects/ scenes/ settings, Questions & Responses; Part 2: Introduction, Questions Types; Part...
Đang xem: 3676