Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
614 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547 Ho-C
Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HÓA HỌC HỮU CƠ 1. Mol 2. Chất khí 3. Phân tích chất hữu cơ 4. Xác định công thức phân tử 5. Một số phương pháp giải toán Phần 2: PHẦN BÀI TẬP Chương 1: Hidrocacbon...
Ký hiệu xếp giá: 547 Ho-C
Chương 1: Các hướng dẫn cơ bản Chương 2: Công thức phân tử, công thức cấu tạo Chương 3: Hidrocacbon Chương 4: Anken Chương 5: Ankin Chương 6: Aren Chương 7: Rượu Chương 8: Andehit, Xeton Chương 9:...
Ký hiệu xếp giá: 547 NG527H
Nội dung chính bao gồm: hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, liên kết và sự biến đổi liên kết ở hợp chất hữu cơ, một số phương pháp phổ thường dùng trong hóa hữu cơ, hidrocacbon no, hidrocacbon không...
Ký hiệu xếp giá: 547 H401H
Nội dung cuốn sách trình bày: hợp chất chứa nitơ, các hợp chất dị vòng, hiđrocacbonyl và gluxit, amino axit - protein, hợp chất cao phân tử (polime)
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 1 2013
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 1 (từ chương 1 đến chương 14) này giới thiệu về: Cấu trúc và liên kết; Các liên kết cộng hóa trị phân cực, acid và base; Alkan và hóa...
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 2 2013
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 2 (từ chương 15 đến chương 25) này giới thiệu về: benzen và tính thơm; hóa học của benzen; các hợp chất cơ - kim; alcohol và phenol;...
Ký hiệu xếp giá: 547 N5764h 3 2016
Cuốn sách Hóa học hữu cơ gồm 3 tập, nội dung cuốn sách trong tập 3 (từ chương 26 đến chương 34) này giới thiệu về: Các phân tử sinh học: carbohydrate, amino acid, peptid và protein, lipid, acid...
Ký hiệu xếp giá: 547 TR120M
Tập 1 bao gồm các nội dung sau: đại cương về hóa hữu cơ: trình bày một số cơ sở lý thuyết của môn học như liên kết hóa học trong các hợp chất hữu cơ, hiệu ứng điện tử, đồng phân, phân loại và cơ chế...
Ký hiệu xếp giá: 547 TR120M
Tập 2 này trình bày về các hóa chức hữu cơ, về cấu tạo, danh pháp, đồng phân, các phương pháp điều chế chính, các tính chất vật lý và hóa học, các chất điển hình được ứng dụng trong hóa học, đời sống...
Ký hiệu xếp giá: 547.04 Ho-S
1. Chuyện ngựa hồng, máu xanh và lá cây màu đỏ 2. Cầu vồng thấy được và không thấy được 3. Electron trả lời về màu sắc 4. Cấu tạo phân tử và màu sắc 5. Màu sắc phục vụ con người 6. Đại số học và sự...
Đang xem: 949