Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1073 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.48T7721k 2
Phần 5. Báo cáo kết quả tài chính; Phần 6. Kế toán tập đoàn và các báo cáo tài chính hợp nhất; Phần 7: Phân tích các báo cáo tài chính; Phần 8: Kế toán chi phí/Giá thành; Phần 9. So sánh VAS với IFRS...
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-C
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền & các khoản ứng trước Chương 3: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp Chương 4: Kế toán các loại vật liệu và...
Ký hiệu xếp giá: 657.48PH105Đ
Nội dung chính của sách gồm có: tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền; kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định;...
Ký hiệu xếp giá: 657.46PH105D
Nội dung sách trình bày trong bốn chương: kế toán thuế giá trị gia tăng, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế xuất nhập khẩu, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập cá...
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-C
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền & các khoản ứng trước Chương 3: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 4: Kế toán tiền...
Ký hiệu xếp giá: 657.867Ke-C
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền & các khoản ứng trước Chương 3: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 4: Kế toán tiền...
Ký hiệu xếp giá: 657.48V400V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Kế toán tiền - nợ phải thu - các khoản ứng trước; Kế toán hàng tồn; Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn; Kế toán quá trình sản xuất và...
Ký hiệu xếp giá: 338.632Ng-K
Chương 1: Khởi động; Chương 2: Nguyên lý phân tích cơ sở; Chương 3: Cơ sở toán học quản lý portfolio; Chương 4: Đại số ma trận và ứng dụng tài chính; Chương 5: Ứng dụng tài chính của phép tính vi...
Ký hiệu xếp giá: 333.6Tr-Th
Chủ đề: Toán tài chính
Chương 1: Các thị trường tài chính Chương 2: Lý thuyết độ chênh thị giá (Arbitrage) Chương 3: Định giá một sản phẩm phái sinh Chương 4: Định giá quyền chọn, mô hình black-scholes và mô hình...
Ký hiệu xếp giá: 333.6To-C
Chủ đề: Toán tài chính
Chương 1: Đại cương về toán tài chính Chương 2: Lãi đơn Chương 3: Lãi kép Chương 4: Các khoản tiền thanh toán theo chu kỳ Chương 5: Tính toán hiệu quả kinh tế của các đầu tư dài hạn Chương 6: Tính...
Đang xem: 1140