Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1006 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 371.207 B500B
Nghiên cứu này do Barbara Bruns, Deon Filmer và Harry Anthony Patrinos phụ trách. Nghiên cứu này phát triển từ một chương trình nghiên cứu đa quốc gia năm 2006 với sự hỗ trợ từ chính phủ Hà Lan thông...
Ký hiệu xếp giá: 378.1 H561D
Sách giới thiệu những văn bản pháp luật hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra trong các trường đại học, cao đẳng, bao gồm: nghị định số 41/2005/NĐ-CP, 136/2006/NĐ-CP; quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT,...
Ký hiệu xếp giá: 101.335 404 Huong
1. Lịch sử triết học. 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng về thế giới. 3. Chủ nghiã duy vật biện chứng về xã hội
Ký hiệu xếp giá: 428.24 B8759
Contents: types of structure and written expression questions: nouns; pronouns; parts of a sentence; verbs; prepositions; articles; noun clauses; adjective clauses; adverb clause; prepositional...
Ký hiệu xếp giá: 428.4 B8759
Contents: types of reading comprehension questions: reading for details; reading for reference and vocabulary; reading for main ideas; reading for inference; additional reading skills and reading...
Ký hiệu xếp giá: 428.1 B8759
Contents: words in context; theme grouping: living things, time and space, throught and communication, feelings and sensations, places and movement, size; everyday and specific vocabulary; roots;...
Đang xem: 1232