Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3483 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.91Ti-T
Chương 5: Những vấn đề phân vùng kinh tế Chương 6: Nghiên cứu địa lý kinh tế Chương 7: ý nghĩa thực tiễn của địa lý kinh tế Chương 8: Triển vọng của địa lý kinh tế
Ký hiệu xếp giá: 331.129 597TK
Phần 1: Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại Phần 2: Kinh tế tri thức Phần 3: Các nước lãnh thổ hướng tới kinh tế tri thức Phần 4: Kinh tế tri thức và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở...
Ký hiệu xếp giá: 658TK
Phần 1: Quản lý kinh tế Phần 2: Phương hướng cải thiện Quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay Phần 3: Tổ chức lại nền sản xuất xã hội theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Phần 4: Xây dựng...
Ký hiệu xếp giá: 335.5TK
- Những trọng tâm lớn trong công tác tuyên truyền hiện nay - Một số nét tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của nước ta năm 2004 - Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2004 - Tình hình Liên...
Ký hiệu xếp giá: 335.5TK
- Về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công mới - Công nghiệp Việt Nam năm 2004 và kế hoạch năm 2005 - FDI toàn cầu và những thách thức đối với môi trường đầu tư - Đầu tư...
Ký hiệu xếp giá: 335.5TK
- Phương hướng, nhiệm vụ công tác tư tưởng - văn hoá năm 2005 - Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành - Một số nét về tình hình Tết Nguyên Đán Ất Dậu 2005 - Tiến...
Ký hiệu xếp giá: 330.91Ti-T
Phần 1: Một số vần đề Địa Lý Kinh Tế - Xã Hội Thế Giới ; Phần 2: Một số vần đề Địa Lý Kinh Tế - Xã Hội của một số nước
Ký hiệu xếp giá: 302.35B152
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về văn hóa kinh doanh; Triết lý kinh doanh; Đạo đức kinh doanh; Văn hóa doanh nhân; Văn hóa doanh nghiệp; Văn hóa trong các hoạt động kinh...
Đang xem: 1734