Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
91 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 337.1H-Lu
Mục lục Phần I: Thương mại quốc tế Chương I: Lý thuyết chuẩn về thương mại quốc tế Chương II: Cân bằng quốc tế với chi phí gia tăng Chương III: Mô hình heckscher- ohlin Chương IV: Lý thuyết về thuế...
Ký hiệu xếp giá: 330.01S1939K1
Chủ đề: Kinh tế học
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản; kinh tế học vi mô: cung, cầu và thị trường sản phẩm; thị trường yếu tố và phân phối thu nhập.
Ký hiệu xếp giá: 330.020 76Ki-L
Mục lục Phần I: bài tập kinh tế lượng Phần II: Hướng dẫn thực hành trên microfit 3.0 để giải các bài tập kinh tế lượng Phần III: Bài tập tổng hợp
Ký hiệu xếp giá: 330.02Ki-D
Chủ đề: Kinh tế lượng
Chương 1: Khoảng tin cậy Chương 2: Kiểm định giả thiết Chương 3: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn Chương 4: Mô hình hồi quy tuyến tính bội Chương 5: Mô hình phi tuyến và mô hình có hệ phương trình đồng...
Ký hiệu xếp giá: 330.02Ki-T
Chương 1: Kinh tế lượng Chương 2: Lý thuyết phục vụ đám đông Chương 3: Lý thuyết quản lý dự trữ Chương 4: Mô hình cân đối liên ngành Chương 5: Phương pháp sơ đồ mạng
Ký hiệu xếp giá: 330.02Ki-D
Chủ đề: Kinh tế lượng
Chương I: Mô hình nhiều phương Chương II: Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc mô hình LPm, LoGIt, và PROBIT CHương III: Chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian Chương IV: Chuỗi thời...
Ký hiệu xếp giá: 337.1Ki-T
Chương 1: Những vấn đề chung về kinh tế quốc tế Chương 2: Lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế Chương 3: Lý thuyết hiện đại về mậu dịch quốc tế Chương 4: thuế quan một hình thức hạn chế mậu dịch...
Ký hiệu xếp giá: 330.010 76Ki-T
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
PHẦN I: TÓM TẮT LÝ THUYẾT Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia Chương 3: Lý thuyết xác định sản phẩm quốc gia Chương 4: Chính sách tài khoá và ngoại thương...
Ký hiệu xếp giá: 339D561T
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Cuốn sách này đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của kinh tế vĩ mô. sách gồm những nội dung chính sau: khái quát về kinh tế vĩ mô, đo lường sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng cân bằng,...
Ký hiệu xếp giá: 332.895 97GI-CH
Mục lục Chương I: Có thái độ ung dung tích cực Chương II: Sức sống và hiệu suất làm việc Chương III: Kết giao rộng rãi CHương IV: Biết cách ăn nói Chương V: Mở rộng quan hệ với bạn bè Chương VI: Để...
Đang xem: 706