Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1780 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-008
CHƯƠNG I : TÓNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHÂN TÍCH TẠI CTY 1/ Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 2/ Tính hình tổ chức công tác kế toán tại phân tích ...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-012
CHƯƠNGI : TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN KÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHÂN TÍCH TẠI CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM I. Tính hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh II. Tình tình tổ chức...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-011
CHƯƠNG I : TÍNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN UẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOẤN PHÂN TÍCH 11/ Tính hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 2/ Tính hình tổ chức công tàc kế toán tại cty ...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-009
I. PHẦN I GIỚI THỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY XÂY DỰNGVÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HOÀ I. Lịch sử hình thành và phát triển II. Cơ cáu tổ chức của công ty III. Giới thiệu công tác kế toán tại công...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-010
PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP VỀ XÍ NGHIỆP 1/ Lịch sử hình thành và phát triển 2/ VCơ cấu tổ chức của xí ngiệp 3/ giới thiệu công tác kế toán tại XN 4/ Nhiệm vụ chức năng 5/ Tính hính hoạt...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-014
PHẦN I : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CTY 1/ Lịch sử hính thành và phát triển công ty 2/ Cơ cấu vốn của cty 3/ Chức năng và nhiệm vụ của cty 4/ Cơ cấu tổ chức nhân sự CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÝ LUẬN ...
Ký hiệu xếp giá: 362.6068S7966
Brief Contens: Serving Seniors; Running Your Senior Care Service; Developing Your Plan; Adult Day-Care Service; Relocation Service; Home Care and Home Health-Care Service;Concierge Service;...
Ký hiệu xếp giá: 392.5068S7966
Brief Contens: Here Comes the Bride and the Wedding Consultant; The Basic of Wedding Consulting; Deve loping Your Market; Building the Foundations of Your Bisiness; Professional Guidance; The Cost of...
Ký hiệu xếp giá: 658.31C6522
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về huấn luyện, chuẩn bị huấn luyện, thảo luận, huấn luyện và theo dõi, để trở thành người huấn luyện hiệu quả, huấn luyện cho cấp điều hành, cố...
Ký hiệu xếp giá: 659.2M500S
Cuốn sách là những câu chuyện về các thảm họa trong lĩnh vực PR, qua đó sách đưa ra cái nhìn bên trong về nguyên nhân cũng như hậu quả của các thảm họa này. Cuối mỗi câu chuyện là bài học kinh nghiệm...
Đang xem: 866