Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
371 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887L 2007
Gives students the skills, strategy, practice, and confidence they need to increase their scores on the new TOEIC test. Ideal for a TOEIC test preparation course or for self-study, the Advanced...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887 2007
The Longman Preparation Series for the New TOEIC Test, Fourth Edition, gives students the skills, strategies and confidence they need to increase their scores on the new TOEIC test. Ideal for a TOEIC...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887lon 2004
This book includes: Listening Comprehension; Reading; Practice Tests; Answer Sheets; Audioscripts; Answer Keys and Conversion Charts.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887lo
This book includes: Listening Comprehension; Reading; Practice Tests; Answer Sheets; Audioscripts; Answer Keys and Conversion Charts.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887L 2004
This book includes: Picture; Question-Response; Short conversations; Short talks; Incomplete sentences; Error reconition; Reading comprehension.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L887l 2004
This book includes: listening comprehension: picture; question-response; short conversations; short talks; Reading: incomplete sentences; error recognotion; reading comprehension.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 L655L
Nội dung sách gồm có: reading texts for study, model compositions, written sentence patterns, descriptive grammar lessons, multiple choice tests in reading & writing
Ký hiệu xếp giá: 428.0076 M1457m 2007
Contents: introduction to TOEFL reading; introduction to TOEFL listening; introduction to TOEFL speaking; introduction to TOEFL writing.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 L477
Sách gồm 25 bài Actual tests của Part 1 và part 2, luyện kỹ năng nghe cho bài thi TOEIC.
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6 L732
Sách gồm 20 bài Actual tests của Part 5 và part 6, là các bài điền từ vào chỗ trống, giúp luyện từ vựng và ngữ pháp cho bài thi TOEIC. Cuối sách có phần đáp án trả lời.
Đang xem: 1532