Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
110 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.602465 W5834
This book incluces: Introduction to Computer Networks and Data Communications; Fundamentals of Data and Signals; Conducted and Wireless Media; Making Connections Efficient: multiplexing and...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Di-N
Chương 1: Phưong pháp luận Chương 2: Trạm điện phụ phân phối cao thế hạ thế Chương 3: Nối kết với hệ thống cung cấp điện hạ thế Chương 4: Cải tiến hệ số công suất và lọc hài Chương 5: Phân phối...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 T871F
Giới thiệu về chiến lược Facebook marketing cho công việc kinh doanh của cá nhân hay các doanh nghiệp có quy mô từ lớn đến nhỏ.
Ký hiệu xếp giá: 004.6 P748
This book includes: business transformation, IT security, and introduction to the firewall; TCP/IP technology for the internet and intranet; threats in networks; elements of a firewall system;...
Ký hiệu xếp giá: 335.34362 G434 2016
Giáo trình trình bày các nội dung sau: đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị...
Ký hiệu xếp giá: 004.65 GI-108TR
Sách cung cấp trình bày các khái niệm về networking, về ethernet, TCP/IP, giao thức, mô hình truyền thông và hệ thống cáp mạng.
Ký hiệu xếp giá: 004.65 KH561A
Sách trình bày các nội dung chính sau: WAN và router, giới thiệu về router, cấu hình router, cập nhật thông tin từ các thiết bị khác, quản lý phần mềm cisco IOS, định tuyến và các giao thức định...
Ký hiệu xếp giá: 004.65 KH561A
Giáo trình này phân tích các đặc điểm hoạt động của từng loại giao thức định tuyến phức tạp trong router, trình bày hoạt động và cách thức cấu hình cho hai giao thức OSPF và EIGRP. Ngoài ra, giáo...
Ký hiệu xếp giá: 004.65 KH561A
Sách trình bày các nội dung chính sau: phân chia địa chỉ IP, các công nghệ WAN, giao thức điểm nối điểm, ISDN và DDR, Frame relay, giới thiệu về quản trị mạng.
Ký hiệu xếp giá: 004.65 KH561A
Tập 4 giới thiệu mạng WAN với các công nghệ WAN đang được sử dụng hiện nay và quá trình thiết kế mạng WAN. Trong đó, các hoạt động của PPP, ISDN và Frame Relay cũng như công tác cấu hình cho chúng...
Đang xem: 1111