Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2471 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 418.0072 B8783d
Contents: 1. The nature of research; 2. Case study research: developmental research; 3. Introspection research: verbal protocols; 4. Classroom research: interaction analysis; 5. Descriptive...
Ký hiệu xếp giá: 401.93 L7239h
Contents: learning a first language; theoretical approaches to explaining second language learning; factors affecting second language learning; learner language; Observing second language teaching;...
Ký hiệu xếp giá: 418.007 O543l
O'Malley and Chamot review the literature on learning strategies and present instructional models for learning strategy training that teachers can apply to their own classes. The material is based on...
Ký hiệu xếp giá: 418 C5557m
Contents: introduction; linguistic intelligence; logical/mathematical intelligence; visual/spatial intelligence; bodily/kinestthetic intelligence; personal intelligences; musical intelligence;...
Ký hiệu xếp giá: 005.13 AutoLISP
Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Sử dụng môi trường Visual LISP Chương 3: Sử dụng ngôn ngữ AutoLISP Chương 4: Làm việc với các hộp thoại lập trình Chương 5: Các hàm AutoLISP
Ký hiệu xếp giá: 005.13 AutoLISP
Chương 1: Căn bản về AutoLISP Chương 2: File chương trình AutoLISP Chương 3: Xử lý danh sách Chương 4: Nhập dữ liệu Chương 5: Khoảng cách và góc đo Chương 6: Các hàm toán học Chương 7: Chuyển đổi...
Ký hiệu xếp giá: 005.13 AutoLISP
Chương 13: Truy xuất đối tượng trong CSDL của AutoCAD Chương 14: Quản lý File môi trường làm việc Chương 15: Các bảng mô tả Chương 16: Các hàm xử lý màn hình và thiết bị nhập Chương 17: Tạo các hộp...
Ký hiệu xếp giá: 401.9 S432p
Contents: introduction; acquisition: when I was a child, I spoke as a child; production: putting words in one's mouth; comprehension: understanding what we hear and read; dissolution: language loss.
Ký hiệu xếp giá: 401.93 E476s
Contents: introduction: describing and explaining L2 acquisition; the nature of learner language; interlanguage; social aspects of interlanguage; discourse aspects of interlanguage; psycholinguistic...
Đang xem: 1379