Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
73 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.401B101E
Sách trình bày các nội dung: soạn thảo kế hoạch kinh doanh; các dự báo luồng tiền cơ bản; các mô hình kinh doanh nhỏ; bán lẻ và kinh doanh ăn uống; sản xuất; mở rộng quy mô kinh doanh; thị trường;...
Ký hiệu xếp giá: 330.1Li-T
Phần 1: Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin Phần 2: chương : Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung đại Phần 3: Các học thuyết kinh tế thời kỳ cuối...
Ký hiệu xếp giá: 330.109 076Li-T
Phần 1: CÂU HỎI ÔN TẬP Chương 1: Đối tượng và phương pháp của môn lịch sử các học thuyết kinh tế; Chương 2: Chủ nghĩa trọng thương; Chương 3: Kinh tế học tư sản cổ điển; Chương 4: Kinh tế chính...
Ký hiệu xếp giá: 332.4Ly-H
Chương 1: Đại cương về tiền tệ Chương 2: CHế độ lưu thông tiền tệ Chương 3: lạm phát và biện pháp ổn định tiền tệ Chương 4: Cung và cầu tiền tệ Chương 5: Tín dụng và lãi suất tín dụng Chương 6: Hệ...
Ký hiệu xếp giá: 519.5PH105TH
Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản nhất về các nguyên lý thống kê, phân tổ thống kê, tính một số chỉ tiêu thống kê mô tả và thống kê theo thời gian, dự báo trong thống kê, phân tích chỉ số,...
Ký hiệu xếp giá: 338.5024658T455
Brief Contents: Some Preliminaries; Demand Analysis; Production and Cost Analysis; Profit Maximization in Various Market Structures; Advanced Topics in Managerial Economics.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465C8512m 2004
Contents: work and leisure, problems, travel, food and entertaining, sales, people, markets, companies, the web, cultures, jobs.
Ký hiệu xếp giá: 651.78Ma-C
Part I - Getting Started with Crystal Reports Chapter 1 - The World of Crystal Reports Chapter 2 - The Crystal Reports Environment Chapter 3 - Designing Your First Report Chapter 4 - Writing...
Đang xem: 993