Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1419 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.401 NG527H
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về chiến lược; phân tích môi trường bên ngoài; phân tích môi trường bên trong; sứ mạng và mục tiêu; chiến lược cấp công ty; chiến lược cấp kinh...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 PH104TH
Sách bao gồm những nội dung chính sau: khái quát về quản trị chiến lược; phân tích môi trường; hình thành chiến lược; thực hiện và kiểm tra chiến lược.
Ký hiệu xếp giá: 658.401 Đ108D
Sách bao gồm những nội dung chính sau: Khái luận QTCL; MT tác động đến chiến lược kinh doanh; Phương pháp thiết lập chiến lược; Các chiến lược kinh doanh trong toàn cầu hóa; Lựa chọn chiến lược kinh...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 H676
This book presents an intellectually rich yet thoroughly practical analysis of strategic management. The historically significant research provides the foundation for much of what is known about...
Ký hiệu xếp giá: 923.873 De-D
Mục lục Lời nói đầu 1. Chớp đúng thời cơ 2. Niềm đam mê công nghệ 3. Không chấp nhận" tù hàng binh" 5. Học cách tồn tại 6. Đừng trông đợi sự cảm kích 7. Chiếm lĩnh vị trí có tầm nhìn xa 8. Bao quát...
Ký hiệu xếp giá: 658.11 C119N
Cuốn sách này trình bày, hướng dẫn những bí quyết để thành công trên quá trình khởi nghiệp, từ ý tưởng, lên kế hoạch đến điều hành công ty. Sách gồm những nội dung chính sau: cẩm nang khởi nghiệp, kỹ...
Ký hiệu xếp giá: 658.022 K11
This book is full of skill Modules that focus on basic skills that you'll need to develop as you start small business. Here's a complete listing.
Ký hiệu xếp giá: 658 H239
Cuốn sách này trình bày, hướng dẫn những bí quyết lãnh đạo thành công. Sách gồm những nội dung chính sau: kinh nghiệm điều hành,nghệ thuật lãnh đạo, thu phục nhân tài.
Ký hiệu xếp giá: 658.400285 N5767h 2015
Cuốn sách giới thiệu về hệ thống thông tin quản lý trong kinh doanh; Các khái niệm căn bản về các hệ thống thông tin; Giải quyết bài toán kinh doanh bằng hệ thống thông tin; Phần cứng máy tính; Phần...
Ký hiệu xếp giá: 923.873 TK
Mục lục Lời nói đầu 1. Chớp đúng thời cơ 2. Niềm đam mê công nghệ 3. Không chấp nhận" tù hàng binh" 5. Học cách tồn tại 6. Đừng trông đợi sự cảm kích 7. Chiếm lĩnh vị trí có tầm nhìn xa 8. Bao quát...
Đang xem: 644