Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
211 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-011
CHƯƠNG I : TÍNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN UẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOẤN PHÂN TÍCH 11/ Tính hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 2/ Tính hình tổ chức công tàc kế toán tại cty ...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-009
I. PHẦN I GIỚI THỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY XÂY DỰNGVÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HOÀ I. Lịch sử hình thành và phát triển II. Cơ cáu tổ chức của công ty III. Giới thiệu công tác kế toán tại công...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV00TC1-012
PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM NĂM HẠNH PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHƯƠNG I : KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ CHƯƠNG II : KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG III : KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-010
PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP VỀ XÍ NGHIỆP 1/ Lịch sử hình thành và phát triển 2/ VCơ cấu tổ chức của xí ngiệp 3/ giới thiệu công tác kế toán tại XN 4/ Nhiệm vụ chức năng 5/ Tính hính hoạt...
Ký hiệu xếp giá: 657.3LV99TC1-014
PHẦN I : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CTY 1/ Lịch sử hính thành và phát triển công ty 2/ Cơ cấu vốn của cty 3/ Chức năng và nhiệm vụ của cty 4/ Cơ cấu tổ chức nhân sự CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÝ LUẬN ...
Ký hiệu xếp giá: 658B849
Contents: Basic Concepts; Managerial Economics; Designing Organizational Architecture; Applications of Organizational Architecture.
Ký hiệu xếp giá: 657.42LV00TC1-016
PHẦN I : MỞ ĐẦU I. BỐI CẢNH VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM- TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾ...
Ký hiệu xếp giá: 370Tr-T
Chương 1: Luận đề và trắc nghiệm khách quan Chương 2: Đo lường thành quả học tập Chương 3: Các nguyên lý đo lường Chương 4: Quy hoạch một bài trắc nghiệm Chương 5: Hình thức các câu hỏi trắc nghiệm...
Ký hiệu xếp giá: 515.34Bi-P
Chương 1: Độ đo Chương 2: Tích phân Chương 3: Đạo hàm
Ký hiệu xếp giá: 660.6Bi-H
Phần I: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM Chương 1: Chất tạo hình và tác nhân biến hình Chương 2: Thàng phần và cấu trúc các hợp pphẩm tạo hình của hạt Phần II: BIẾN HÌNH SINH HỌC CÁC PROTEIN ...
Đang xem: 1568