Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1271 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.3 H200L
Cuốn sách này hướng dẫn quản lý nhóm, bao gồm nhiều lĩnh vực như xác định các kỹ năng để hoàn thành một dự án, xây dựng niềm tin giữa các cá nhân trong nhóm, và tối đa hóa hiệu quả thực hiện công...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 Đ455TH
Nội dung cuốn sách này gồm có: Giới thiệu tổng quát về quản trị nguồn nhân lực; hoạch định nguồn nhân lực và phân tích công việc; công tác tuyển dụng nhân viên; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 Qu-L
Chương 1: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Hoạch định nguồn nhân lực Chương 3: Phân tích công việc Chương 4: Quá trình tuyển dụng Chương 5: Trắc nghiệm và phỏng vấn Chương 6: Định...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 H561H
Tập 2 giới thiệu các nội dung về quản lý và đánh giá thành tích, huấn luyện và phát triển, khen thưởng và quản lý nguồn nhân lực.
Ký hiệu xếp giá: 658.3 H561H
Tập 2 giới thiệu các nội dung về quản lý và đánh giá thành tích, huấn luyện và phát triển, khen thưởng và quản lý nguồn nhân lực.
Ký hiệu xếp giá: 658.3 TR120K
Nội dung cuốn sách này gồm có: Giới thiệu tổng quát về quản trị nguồn nhân lực; hoạch định nguồn nhân lực; phân tích công việc; quá trình tuyển dụng; trắc nghiệm và phỏng vấn; định hướng và phát...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 NG527H
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Đại cương về quản trị tài nguyên nhân sự; hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên; phát triển tài nguyên nhân sự; lương bổng và đãi ngộ; giao tế nhân...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 NG527H
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Đại cương về quản trị tài nguyên nhân sự; hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên; phát triển tài nguyên nhân sự; lương bổng và đãi ngộ; giao tế nhân...
Ký hiệu xếp giá: 658.3 Qu-S
Chương 1: Đại cương về quản trị nhân sự Chương 2: Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự và phân tích công việc Chương 3: Phân tích công việc theo các yếu tố thành phần và định mức lao động Chương 4: Tổ...
Đang xem: 383