Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2011 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.597 062 L504T 2013
Trình bày luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012
Ký hiệu xếp giá: 346.597 07 NH556Q 2013
Trình bày những quy định chung về thuế, thuế kế toán kiểm toán, lao động tiền lương trong đơn vị doanh nghiệp. Các văn bản về: xây dựng - vật liệu xây dựng - khoáng sản, nông lâm thủy hải sản, xăng...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 04 T310H 2013
Cuốn sách giới thiệu các văn bản luật thuế đã được sửa đổi, bổ sung mới nhất, một số chuẩn mực kế toán, kế toán nghiệp vụ quản trị tài chính, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt...
Ký hiệu xếp giá: 343.59705 H987T
Chương 1: Thuế GTGT Chương 2: Thuế tiêu thụ đặc biệt Chương 3: Thuế xuất - nhập khẩu Chương 4: Thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 5: Thuế sử dụng đất nông nghiệp Chương 6: Thuế...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 052 L504TH 2013
Trình bày về luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2013, đã được sửa đổi, bổ sung, và có hiệu lực từ 01/01/2014. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sô 32/2013/QH13 ngày...
Ký hiệu xếp giá: 343.959 7 Th-T
Chương 1: Thuế giá trị gia tăng Chương 2: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 3: Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
Ký hiệu xếp giá: 333.734 303 Ba-D
A: Những kiến thức cơ bản về bảo lãnh & tín dụng dự phòng; B: Luật, thông lệ & thực tiễn về cam kết bảo lãnh trên thế giới; C: Những điều luật quốc tế về bảo lãnh & tín dụng thư dự phòng
Đang xem: 1186