Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1955 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.59705 H987T
Chương 1: Thuế GTGT Chương 2: Thuế tiêu thụ đặc biệt Chương 3: Thuế xuất - nhập khẩu Chương 4: Thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 5: Thuế sử dụng đất nông nghiệp Chương 6: Thuế...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 052 L504TH 2013
Trình bày về luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2013, đã được sửa đổi, bổ sung, và có hiệu lực từ 01/01/2014. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sô 32/2013/QH13 ngày...
Ký hiệu xếp giá: 343.959 7 Th-T
Chương 1: Thuế giá trị gia tăng Chương 2: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 3: Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
Ký hiệu xếp giá: 333.734 303 Ba-D
A: Những kiến thức cơ bản về bảo lãnh & tín dụng dự phòng; B: Luật, thông lệ & thực tiễn về cam kết bảo lãnh trên thế giới; C: Những điều luật quốc tế về bảo lãnh & tín dụng thư dự phòng
Ký hiệu xếp giá: 342.597 06 G434 2018
Cuốn sách gồm 23 chương, kết cấu thành 5 phần: Những vấn đề chung về luật hành chính Việt Nam; Chủ thể của luật hành chính Việt Nam; Hình thức và phương pháp quản lý nhà nước; Cưỡng chế hành chính;...
Ký hiệu xếp giá: 352.8809597 N5768v 2016
Cuốn sách gồm 4 chương, với các nội dung: những vấn đề lý luận về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước; Kinh nghiệm quốc tế trong việc đánh giá hiệu quả thi...
Đang xem: 1158