Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3319 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá:
English for Business Communication - A modular short course on socialising, telephoning, presentations, meetings, negotiations - is a short course for managers to improve their coomunicative ability....
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465M395
Contents: Communication; International marketing; Building relationships; Success; Job satisfaction; Risk; E-commerce; Team building; Raising finance; Customer service; Crisis management; Management...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71J76
New International Business English is a flexible course at upper intermediate level for people who need English in their daily work. Reading, writing, listening and speaking skills are developed...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71J76
New International Business English is a flexible course at upper intermediate level for people who need English in their daily work. Reading, writing, listening and speaking skills are developed...
Ký hiệu xếp giá: 428.658Ba-T
MỤC LỤC 1. Ngày đầu tiên 2. Trong văn phòng của ông Green 3. Sắp xếp đồ đạc trong văn phòng 4. David hỏi một số câu hỏi 5. David bắt đầu làm việc 6. Ăn trưa tại căn tin 7. Quảng cáo một sản phẩm mới...
Ký hiệu xếp giá: 428.380Gr-D
CONTENTS Introduction Unit 1: You and your company Unit 2: Preparing a trip Unit 3: Away on business Unit 4: Visiting a company Unit 5: New development Unit 6: Arrangements Unit 7: Describing and...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71G761
This book includes contents: You anh your company, Planning a trip, Away on business, Visiting a company, New developments, Arrangements, Describing and comparing, Life stories, Dealing with...
Đang xem: 791