Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2760 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 H300T
Nội dung cuốn sách gồm các bài luyện đọc hiểu theo chủ đề, có đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 TH200P
Nội dung cuốn sách gồm có: khởi đầu, cách viết thư cơ bản, thành ngữ, biểu hiện trạng thái.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 TH200P
Nội dung cuốn sách gồm có: khởi đầu, những vấn đề đọc hiẻu chọn lọc và những vấn đề đọc hiểu khó.
Ký hiệu xếp giá: 495.681 L527T
Sách gồm các nội dung đọc hiểu: tìm hiểu xã hội Nhật Bản, các vấn đề về môi trường, đọc tiểu thuyết, tạp chí, báo.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 H675l 2
Sách trình bày những kỹ năng để tìm kiếm thông tin và nắm bắt ý chính, vừa học vừa ôn lại, củng cố thêm kiến thức về những điểm văn phạm mấu chốt - nền tảng cho việc đọc hiểu, như những cách nối câu,...
Ký hiệu xếp giá: 495.684 H675l 3
Sách trình bày những kỹ năng để tìm kiếm thông tin và nắm bắt ý chính, vừa học vừa ôn lại, củng cố thêm kiến thức về những điểm văn phạm mấu chốt - nền tảng cho việc đọc hiểu, như những cách nối câu,...
Đang xem: 353