Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
976 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.307 PH105Đ
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về báo cáo tài chính; tổng quan về phân tích báo cáo tài chính của công ty; các phương pháp kỹ thuật sử dụng chủ yếu trong phân tích báo cáo tài chính; phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 657.3 NG527C
Nội dung sách gồm có: tổng quan về phân tích báo cáo tài chính; đánh giá khái quát tình hình tài chính; phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu.
Ký hiệu xếp giá: 657.3 Ph-N
Chương 1: Tổng quát về phân tích hoạt động kinh doanh Chương 2: Phân tích tình hình tiêu thụ Chương 3: Phân tích chi phí Chương 4: Phân tích lợi nhuận Chương 5: Phân tích điểm hoà vốn Chương 6: Phân...
Ký hiệu xếp giá: 330.122 Qu-L
Chương 1: Bối cảnh quốc tế sau chiến tranh lạnh Chương 2: Vị thế địa - chính trị của 3 trung tâm tư bản (Mỹ - Tây Âu - Nhật bản) trong thế giới hiện nay Chương 3: Quan hệ giữa 3 trung tâm tư bản (Mỹ...
Ký hiệu xếp giá: 658.151 G475
This book includes: Basics of Financial Statements; Understanding Ratios and Percentages; Four Types of Ratios; How to Perform a Ratio Analysis; How to Perform an Expense Analysis; How to Control...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 Ch-T
Chương 1: Đại cương về Chiến lược kinh doanh và các yếu tố môi trườgn tác động đến Chiến lược kinh doanh Chương 2: Thiết lập Chiến lược kinh doanh Chương 3: Các Chiến lược kinh doanh trong thực...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 Ch-D
Chương 1: Nhập môn Chương 2: Nghiên cứu môi trường Chương 3: Phân tích nội bộ Chương 4: Phân tích môi trường và hệ thống thông tin QT Chương 5: Xác định sức mạnh, (nhiệm vụ) và mục tiệu Chương 6: Xây...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 Ch-D
Chương 1: Nhập môn Chương 2: Nghiên cứu môi trường Chương 3: Phân tích nội bộ Chương 4: Phân tích môi trường và hệ thống thông tin QT Chương 5: Xác định sức mạnh, (nhiệm vụ) và mục tiệu Chương 6: Xây...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 Ch-D
Chương 1: Giới thiệu về quản lý chiến lược Chương 2: Các yếu tố môi trường kinh doanh Chương 3: Phân tích môi trường và hệ thống thông tin QT Chương 4: Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiệu Chương...
Ký hiệu xếp giá: 658.401 Ph-Ph
Mục Lục Phần I: Phân tích môi trường Phần II: Hình thành chiến lược Phần III: Thực hiện và kiểm tra chiến lược
Đang xem: 348