Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1025 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 24 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta năm 1963, gồm 69 tài liệu.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 25 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1964. Năm 1964, Đảng tổ chức triển khai học tập sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa III) về vấn đề quốc tế, nhằm...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 26 bao gồm hai nội dung chính: Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Thông báo, Điện của Trung ương, Các bài phát biểu và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phát biểu của đồng chí Lê Duẩn tại Hội...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 27 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1966, năm Đảng tập trung lãnh đạo toàn quân, toàn dân thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 và 12 Ban chấp hành Trung ương (khóa III), ra sức kháng...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 28 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1967 - là năm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta bước vào thời kỳ gay gắt. Tập này gồm 53 tài liệu, gồm: Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 3 bao gồm hai nội dung chính sau: - Các nghị quyết , chỉ thị , thông cáo, lời kêu gọi của BCH TW Đảng, ban Thường vụ TW, của các Xứ uỷ và các văn bản chỉ đạo của đ/c Nguyễn Ái Quốc - Nghị quyết...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 32 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1971 - năm mà cách mạng Việt Nam có những chuyển biến quan trọng. Tập này gồm 56 tài liệu, gồm: các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, thông báo, báo cáo,...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 5 bao gồm hai nội dung chính sau: Nghị quyết Đại hội lần I BCH TW, Tuyên ngôn đại hội; Bản dự thảo cương lĩnh của ĐCS Đông Dương ....
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 9 bao gồm những nội dung sau: - Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Điện của BCH TW Đảng, Ban Thường vụ TW, Xứ uỷ, Các Khu uỷ, Thư, Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Tài liệu của Xứ uỷ, Các Liên...
Ký hiệu xếp giá: 904.090 459 7 TK
10 sự kiện nổi bật năm 2000; Tổng quan tình hình kinh tế xã hội năm 2000; 1. Chính sách quyết định mới; 2. Chính trị; 3. Đảng Cộng sản Việt Nam; 4. Giáo dục - đào tạo; 5. Khoa học -công nghệ -...
Đang xem: 715