Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1058 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 17 bao gồm hai nội dung chính sau: Văn kiện Hội nghị TW lần thứ 9, lần thứ 10, lần thứ 11; Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Một số bài viết, bài phát biểu của...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 18 bao gồm những nội dung sau: - Văn kiện Hội nghị TW lần thứ 12, lần thứ 13, Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư. Một số bài viết , bài phát biểu của Chủ tịch Hồ...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 19 bao gồm những nội dung sau: - Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Báo cáo, Thông báo... của Trung ương; Một số bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Văn kiện của Xứ uỷ Nam Bộ, Liên khu uỷ IV...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 20 gồm những nội dung chính sau: Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Báo cáo, Thông báo, Điện của BCH TW, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư; Nghị quyết, Báo cáo của Xứ uỷ Nam Bộ, Liên khu uỷ V , Khu uỷ Việt...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 21 bao gồm những nội dung sau: - Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Báo cáo, Thông báo, Lời kêu gọi của Đại hội Đảng toàn quốc, BCH TW, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Một số bài phát biểu của Chủ tịch...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 22 bao gồm những nội dung: Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Thông báo, Điện, Báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh , Bí thư thứ nhất Lê Duẩn và kết luận hội nghị BCH TW Đảng, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 23 gồm những văn kiện của Đảng ban hành năm 1962, là năm Đảng lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, và thực hiện đấu tranh thống nhất nước nhà theo đường lối Đại hội đại biểu toàn...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 24 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta năm 1963, gồm 69 tài liệu.
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 25 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1964. Năm 1964, Đảng tổ chức triển khai học tập sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa III) về vấn đề quốc tế, nhằm...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62V115K
Tập 27 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1966, năm Đảng tập trung lãnh đạo toàn quân, toàn dân thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 và 12 Ban chấp hành Trung ương (khóa III), ra sức kháng...
Đang xem: 1359