Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1069 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 959.7044 M447
Cuốn sách giới thiệu về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm Mậu Thân 1968. Sách miêu tả diễn biến tổng quan của hai đợt tổng công kích của dân và quân ta trên toàn bộ các mặt trận, cả chi...
Ký hiệu xếp giá: 959.706 8 Tu-H
Mục lục Chương I: Cuộc chiến tranh pháp- Việt(1945-1954) CHương II: Quân đội nhân dân vào tiếp quản Hà nỘi CHương III: Những diễn biến xung quang hiệo định genever CHương IV: Những diễn biến tại Sài...
Ký hiệu xếp giá: 335.343 62 T103L
Nội dung cảu tài liệu này đề cập đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối cách mạng của Đẳng từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; các nội dung của đường...
Ký hiệu xếp giá: 959.7 N5766T2
Tập hai tập hợp các luận văn được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, các kỷ yếu hội nghị khoa học ở trung ương và các địa phương, các tham luận tại các hội thảo, tọa đàm khoa học, báo cáo tổng...
Ký hiệu xếp giá: 959.702 8 L600TH
Cuốn sách trình bày các quá trình lịch sử: Pháp chiếm Bắ Kỳ lần thứ hai (1882-1884) và hai bản hàng ước 1883-1884, tất cả sự kiện đều được minh họa bằng hình vẽ.
Ký hiệu xếp giá: 959.7 NG527KH
Sách giới thiệu thế thứ và niên hiệu trước sau của các triều vua Việt Nam. Mỗi một triều đại, sách lần lượt cung cấp các thông tin chính sau: họ tên của các vua; thân sinh, thân mẫu; ngày, tháng, năm...
Ký hiệu xếp giá: 959.7 Ng-N
Mục lục Phần thứ I: Lịch sử Việt Nam- Trung đại Chương I: Việt Nam từ tiền sử đến thời dựng nước Chương II: Việt Nam trong thời kỳ bắc thuộc Phần II: Lịch sử Việt Nam cận- hiện đại - Việt Nam nữa...
Ký hiệu xếp giá: 959.7 H100V
Cuốn sách ghi chép toàn bộ hệ thống lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một cách ngắn gọn. Ngoài ra, sách còn giới thiệu một số danh nhân, anh hùng dân tộc và...
Ký hiệu xếp giá: 398.209 597 V400PH
Sách sưu tầm giới thiệu các truyền thuyết dân gian về cuộc kháng chiến chống Pháp ở đất Gia Định xưa, sau được gọi là Nam Kỳ lục tỉnh, giờ là các tỉnh thành Nam Bộ - miền đất trải dài từ lưu vực sông...
Ký hiệu xếp giá: 335.434 62 V115K
Tập 2 năm 1930, phản ánh sự ra đời và hoạt động của Đảng trong cao trào cách mạng đầu tiên của lịch sử Việt Nam hiện đại.
Đang xem: 1182