Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
185 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.1 D1522p
Contents: explanation: the significance of pronunciation; the nature of speech sounds; connected speech; stress; intonation; demonstration: pronunciation teaching; fFocus on intonation; focus on...
Ký hiệu xếp giá: 428.3 Sh - S
CONTENTS To the Students To teh Teachers Section A: Vocabulary Section B: Vocabulary Tests Review Units: Answers to Recorded Tests
Ký hiệu xếp giá: 421.5 So - E
CONTENTS Introduction for Independent Students Introduction for Teachers Sound List - Showing Which Units Provide Practice in Each Sound Language Chart - Showing Relevant Units and Tasks for Speakers...
Ký hiệu xếp giá: 428.1 A955t
Contents: Part one: The sound system of English: spelling and pronunciation; individual sounds of English; English sounds in context; the shape of English words 5. Word stress and vowel...
Ký hiệu xếp giá: 421.5 J525p
Contents: the background: changing patterns in the use of English; the variation problem 1: inter-speaker variation; the variation problem; intra-speaker variation; Intelligibility in interlanguage...
Ký hiệu xếp giá: 729.290 295 97 Th-C
1. Phương tiện và phương pháp chống ồn - phân loại 2. Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư mức ồn tối đa cho phép 3. Thiết kế chống ồn cho nhà ở 4. Mức ồn cho phép trong công trình công cộng...
Ký hiệu xếp giá: 421 Th-A
MỤC LỤC 1. Anh - Việt 2. Phần đối chiếu Việt - Anh 3. Appendixes 1, 2, 3, 4, và 5 4. Bibliography
Ký hiệu xếp giá: 428.34 B1671t
In this book, these are pairs of words/sentences which differ by only one sound, e.g. Have you got a pen/Have you got a pan? These sometimes help students to hear and the pronounce sounds that are...
Ký hiệu xếp giá: 421.52 A828
Collins Work on your Accent features: Thirty-six units on the main consonant and vowel sounds in English; ‘What am I doing wrong?’ section looks at the mistakes you are most likely to be making based...
Ký hiệu xếp giá: 495.6834 T1619i 2006
Sách "Luyện phát âm tiếng Nhật" gồm những nội dung sau: luyện tập và thảo luận ngữ điệu trong phát âm, âm ngắn, âm dài, ảo âm, xúc âm, cách phát âm tính từ, động từ.
Đang xem: 1513