Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
163 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.409S699
Contents: The disappointment of defeat or the defeat of disappointment -- Tragedies, failures, and setbacks--the nature of adversity -- Societal barriers to recovery -- Corporate cultures as barriers...
Ký hiệu xếp giá: 647.95068C8677f
Contents: the foodservice industry; Staff attributes, skills and knowledge; Food and beverage service areas and equipment; The menu, menu knowledge and accompaniments; Beverages: non-alcoholic and...
Ký hiệu xếp giá: 658.3F981
Brief Contents: The Human Resource Environment; Acquiring and Preparing Human Resources; Assessing Performance and Developing Employees; Compensating Human Resource; Meeting Other HR Goals.
Ký hiệu xếp giá: 658.3H981
This book includes: The Human Resource Environment; Acquiring and Preparing Human Resources; Assessing Performance and Developing Employees; Compensating Human Resources; And Meeting Other HR Goals.
Ký hiệu xếp giá: 658.05S782
This book includes: Information Systems in Perspective; Technology; Business Information Systems; Systems Development; Information Systems in Business and Society.
Ký hiệu xếp giá: 658.404L673
Contens: An overview of project management -- The role of the project manager -- Planning the project -- Developing a mission, vision, goals, and objectives -- Using the work breakdown structure to...
Ký hiệu xếp giá: 658.403W778
Contents: basic issues in integrated performance support; meeting today's challenges; preparing for tomorrow.
Ký hiệu xếp giá: 658.151 1Đ455T 2010
Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị với những nội dung như phân tích quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, lập dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, định giá bán......
Ký hiệu xếp giá: 004.6P534G
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Kiến trúc cơ sở về mạng; Cơ sở về NetWare 5; Thiết kế Nowell Directory Services cho mạng NetWare 5; Vận hành và bảo trì NetWare 5; Việc quản trị NetWare 5;...
Ký hiệu xếp giá: 658.848J65
Contents: Part one FUNDAMENTALS: Globalizing markreting; Global competitive analysis; Global cultural analysis; Part two FOREIGN ENTRY: Global market research; Export expansion; Licensing,...
Đang xem: 1061